Sąd Najwyższy w pełnym składzie podjął wczoraj uchwałę zwiększającą liczbę osób z prawem do wcześniejszej emerytury. Dzięki niej osoby mające problemy z udowodnieniem wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach zyskają możliwość dodania do stażu całego okresu zasadniczej służby wojskowej.
Taką możliwość daje bowiem art. 108 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku ochrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. nr 44, poz. 220 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca grudnia 1974 roku. Na tej podstawie czas odbywania zasadniczej lub okresowej służby wojskowej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień z nim związanych, jeżeli po odbyciu tej służby podjął on zatrudnienie w tym samym zakładzie pracy, w którym pracował przed powołaniem do służby.

Dwa lata przerwy