Od 1 stycznia 2013 r. mundurowi wstępujący do policji lub wojska pierwszy raz nabędą prawo do emerytury po 25 latach służby oraz ukończeniu 55 lat.
Od nowego roku żołnierzy, funkcjonariuszy, ale także strażaków oraz agentów czeka reforma systemy emerytalnego. Zmiana obecnych regulacji podyktowana jest koniecznością racjonalizacji wydatków budżetu państwa na emerytury i renty dla wyżej wymienionych grup zawodowych. Termin wejścia nowych rozwiązań (1 stycznia 2013 r.) zbiega się także ze zmianami w powszechnym systemie emerytalnym.
Zarówno w przypadku pracowników, jak i mundurowych chodzi o wymuszenie na nich dłuższej aktywności zawodowej. Jednym z powodów takiej sytuacji jest ciągle rosnąca średnia wieku osób pobierających świadczenia. Nie bez znaczenia jest również zwiększanie zastosowania nowoczesnych technologii, w tym także w armii czy policji. Trend ten wpływa i będzie w przyszłości powodować polepszenie warunków służby, zmniejszanie ryzyka zawodowego oraz wydłużanie okresu możliwej efektywnej pracy. Tym samym, ze względu m.in. na koszty szkolenia, konieczne stało podniesienie minimalnego stażu uprawniającego do zakończenia kariery zawodowej w resortach siłowych.
ikona lupy />
Reforma systemu emerytalnego dla mundurowych / DGP

Nowe warunki

Funkcjonariusze przyjęci po raz pierwszy do służby po 31 grudnia 2012 r. przejdą na emeryturę, gdy ukończą 55 lat i jednocześnie wykażą 25 lat służby. Od generalnej zasady są jednak wyjątki. Dotyczą sytuacji, gdy:
● funkcjonariusz został przyjęty do służby po 31 grudnia 2012 r., ale wcześniej pełnił zawodową służbę wojskową lub kandydacką, do której został powołany przed końcem tego roku,
● żołnierz został powołany do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r. bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej, do której został powołany przed dniem wejścia w życie nowych przepisów,
● żołnierz trafił do wojska po 1 stycznia 2013 r., ale na podstawie powołania wydanego przez wejściem w życie nowych regulacji i jednocześnie do końca 2012 r. pełnił służbę w policji, UOP, ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej.

Prawo wyboru

Ustawodawca podnosząc o 10 lat minimalny okres uprawniający do emerytury mundurowej i wprowadzając warunek ukończenia 55. roku życia, wymaga również ustalania wysokości świadczenia z kolejnych 10 lat kalendarzowych (do końca tego roku mogą być one dowolnie wybrane).
Część funkcjonariuszy będzie miała jednak zagwarantowane prawo wyboru między obowiązującym a nowym systemem emerytalnym. Wybór powinien jednak nastąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia do organu emerytalnego. Osoby decydujące się na takie rozwiązanie muszą pamiętać, że w nowym systemie nie przewiduje się zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wojskowej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.

Niepełne wymogi

Obowiązek spełnienia równocześnie dwóch warunków niezbędnych do przyznania świadczenia powoduje określone komplikacje. Mundurowy, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej osiągnie 25-letni staż, ale nie osiągnie wieku 55 lat, nabędzie prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku jedynie w przypadku, gdy zwolnienie ze służby nastąpiło w związku z:
● ustaleniem przez komisję lekarską niezdolności do służby,
● upływem terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej,
● niewyznaczeniem na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej,
● niewyznaczeniem na stanowisko służbowe na kolejną kadencję,
● zaistnieniem potrzeb sił zbrojnych – za pisemną zgodą żołnierza.
ikona lupy />

Wojskowy może podwyższyć poziom wypłat

Jacek Sońta, Ministerstwo Obrony Narodowej

Wielu emerytowanych wojskowych na własną prośbę zostało powołanych do Narodowych Sił Rezerwowych. Dla tych osób taka forma służby stanowi m.in. możliwość podwyższenia wysokości otrzymywanej emerytury. Żołnierzom, którzy przejdą na świadczenia według zmienionych wymogów, będzie doliczane do wysługi emerytalnej po 3 proc. podstawy za każdy rok czynnej służby wojskowej w NSR. Stanie się tak dlatego, że według nowych zasad wysokość emerytury jest naliczana z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu służby. Za 25 lat służby wojskowej emerytura wyniesie 60 proc. podstawy wymiaru i wzrasta o 3 proc. za każdy dalszy rok tej służby – maksymalnie do 75 proc. podstawy wymiaru. Po 30 latach służby, według znowelizowanych kryteriów, wojskowy otrzyma maksymalną wysokość emerytury, a dalsza służba nie wpłynie już na procentowy wymiar świadczenia. Służba w NSR polega przeważnie na udziale w ćwiczeniach oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.