Od 1 stycznia 2013 r. mundurowi wstępujący do policji lub wojska pierwszy raz nabędą prawo do emerytury po 25 latach służby oraz ukończeniu 55 lat.
Od nowego roku żołnierzy, funkcjonariuszy, ale także strażaków oraz agentów czeka reforma systemy emerytalnego. Zmiana obecnych regulacji podyktowana jest koniecznością racjonalizacji wydatków budżetu państwa na emerytury i renty dla wyżej wymienionych grup zawodowych. Termin wejścia nowych rozwiązań (1 stycznia 2013 r.) zbiega się także ze zmianami w powszechnym systemie emerytalnym.
Zarówno w przypadku pracowników, jak i mundurowych chodzi o wymuszenie na nich dłuższej aktywności zawodowej. Jednym z powodów takiej sytuacji jest ciągle rosnąca średnia wieku osób pobierających świadczenia. Nie bez znaczenia jest również zwiększanie zastosowania nowoczesnych technologii, w tym także w armii czy policji. Trend ten wpływa i będzie w przyszłości powodować polepszenie warunków służby, zmniejszanie ryzyka zawodowego oraz wydłużanie okresu możliwej efektywnej pracy. Tym samym, ze względu m.in. na koszty szkolenia, konieczne stało podniesienie minimalnego stażu uprawniającego do zakończenia kariery zawodowej w resortach siłowych.