– Nie zgodzimy się na to, żeby policjant tylko przez 182 dni mógł chorować. Obecnie może być nieobecny w pracy przez 12 miesięcy – ujawnia Grzegorz Nems, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Wczoraj do konsultacji trafił projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Autorzy projektu proponują wprowadzenie dwóch grup inwalidztwa w miejsce obecnych trzech. Nie będzie aktualnie istniejącej trzeciej grupy inwalidzkiej (niezdolny do służby, ale zdolny do pracy). Nowe świadczenia będą przyznawane wyłącznie zwolnionym mundurowym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku w czasie pełnienia służby. Dodatkowo ma być wprowadzony warunek, że choroba mająca związek z wykonywaną pracą musi się ujawnić nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zwolnienia.

Jednocześnie projekt ustawy uchyla przepis dający możliwość zwiększenia emerytury policyjnej z tytułu inwalidztwa. Obecnie osoby, których uszczerbek na zdrowiu miał związek ze służbą, mogą powiększyć swoją emeryturę do 15 proc. podstawy wymiaru. Prawo to zachowają ci, którym zostanie ono przyznane przed 1 stycznia 2014 r.

Etap legislacyjny

Projekt trafił do konsultacji społecznych