Ubezpieczony nie otrzyma z ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli nie przedstawi dokumentacji medycznej potwierdzającej przypadłość uniemożliwiającą mu kontynuowanie zatrudnienia. Jeżeli nie zgadza się z opinią biegłych, powinien powołać kolejnych.
W 2009 roku ubezpieczony złożył wniosek o przyznanie renty. Zainteresowany we wniosku do organu rentowego wskazał, że wypadek drogowy, jakiemu uległ, spowodował gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Pomimo długiego leczenie i rehabilitacji zainteresowany nadal ma poważne problemy z chodzeniem, staniem, a nawet dłuższym siedzeniem.
Lekarz orzecznik ZUS po sprawdzeniu przedstawionej dokumentacji orzekł, że zainteresowany jest zdolny do pracy. Podobnie stan zdrowia ubezpieczonego oceniała komisja lekarska. Na tej podstawie ZUS wydał decyzję odmawiającą przyznania mu świadczenia.