ZUS przyzna rentę z tytułu niezdolności do pracy tylko wówczas, jeśli osoba ubezpieczona złożyła wniosek w ciągu 18 miesięcy od ustania ostatniego ubezpieczenia i ma wymagany staż ubezpieczeniowy.
Pod koniec 2009 roku kobieta urodzona w 1958 roku złożyła wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS stwierdził u niej schizofrenię paranoidalną. Jednocześnie stwierdził, że całkowita niezdolność do pracy powstała 22 lutego 2005 r., kiedy to zainteresowana po raz pierwszy była leczona w szpitalu psychiatrycznym. ZUS jednak odmówił jej prawa do renty, bowiem w dziesięcioleciu przed powstaniem całkowitej niezdolności do pracy (czyli w latach 1995 – 2005) ubezpieczona łącznie udowodniła zaledwie 4 miesiące i 6 dni okresu ubezpieczenia. A w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku (lata 1999 – 2009) była ubezpieczona tylko przez pięć dni.
ZUS, wydając decyzję, wskazał, że niezdolność do pracy powstała w okresie dłuższym niż 18 miesięcy od ustania ostatniego ubezpieczenia, więc zainteresowana nie ma prawa do świadczenia.