W trzeciej części komentarza omówimy art. 21‒36 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; dalej: ustawa). Są to przepisy w dużym stopniu kluczowe dla funkcjonowania systemu PPK, w szczególności te regulujące kwestie aktywów wpłacanych do PPK oraz zasad inwestycji.

Autorzy komentują uregulowane w art. 21 ustawy zasady dziedziczenia środków w PPK, w tym w szczególności możliwości wskazania przez uczestnika PPK osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK po jego śmierci. Temat ten w praktyce wzbudza często wątpliwości zarówno samych pracowników, jak i ich przedstawicieli oraz pracodawców. Równie istotną kwestią w ramach PPK są uregulowane w art. 22 ustawy obowiązki informacyjne spoczywające na instytucji finansowej zarządzającej danym PPK. Komentowana część ustawy zawiera także bardzo ważne zasady dobrowolnego uczestnictwa w PPK, dotyczące w szczególności trybu, terminu i sposobu rezygnacji przez uczestnika z dokonywania wpłat do planu kapitałowego. Przepisy te zawierają również rozwiązania dotyczące ponownego automatycznego zapisu do PPK.

Z kolei art. 24 ustawy dotyczy włącznie jednej z form, w jakich może być prowadzone PPK, i reguluje kwestie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie niedokonywania wpłat do PPK.