W dzisiejszym odcinku komentarza do ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; dalej: ustawa) omawiamy rozdziały 10−15 ustawy.
Rozdział 10 (art. 58–76) dotyczy problematyki ewidencji pracowniczych planów kapitałowych. Ewidencja PPK ma być w założeniu centralnym miejscem gromadzenia informacji związanych z funkcjonowaniem PPK. Do ważnych przepisów należy zaliczyć art. 59 ustawy określający podstawowe wymogi dla instytucji finansowych ubiegających się o wpis do ewidencji PPK. Charakter prawny PPK przewiduje bowiem, że w ich ramach mogą działać wyłącznie instytucje finansowe wpisane do ewidencji PPK (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Z perspektywy uczestników i pracodawców takie ograniczenie daje pewność, że instytucje oferujące PPK spełniły wymogi przewidziane przez ustawodawcę oraz dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków. Do wyselekcjonowania takich instytucji służyć będą wprowadzone przez ustawodawcę wymogi dotyczące doświadczenia danej instytucji oraz posiadania kapitałów własnych. Zwrócić należy także uwagę na art. 68 ustawy, który określa rodzaje danych ewidencjonowanych w ewidencji PPK. Przepis wskazuje, że obejmuje ona ewidencje towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń, ewidencję podmiotów zatrudniających, ewidencję umów o zarządzanie oraz ewidencję uczestników.
Rozdział 11 (art. 77−79) reguluje zasady dotyczące funkcjonowania portalu PPK. Celem utworzenia portalu PPK jest gromadzenie i udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK. Ma on zatem służyć wszystkim zainteresowanym (uczestnikom, pracodawcom, instytucjom finansowym) jako platforma udostępniania informacji związanych z funkcjonowaniem PPK. Głównym zadaniem portalu będzie prowadzenie działalności informacyjnej. Artykuł 77 ustawy podkreśla, że do zadań operatora portalu należy prezentowanie podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty, informowanie uczestników PPK oraz osób zatrudnionych o warunkach funkcjonowania PPK, a także prezentowaniu ofert instytucji finansowych.