Osoba oszczędzająca w pracowniczych planach kapitałowych przy zakupie mieszkania lub budowie domu będzie mogła wypłacić wszystkie środki na pokrycie wkładu własnego wymaganego przez bank.
Od 1 lipca tego roku firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2018 r.) będą zobowiązane do utworzenia PPK. Po 6 miesiącach nastąpi włączenie kolejnej grupy przedsiębiorców. Tym razem będą to ci, u których pracuje co najmniej 50 pracowników.

Bonus dla pracownika

Pokusa zyskania bonusów ze strony budżetu państwa oraz od zatrudniającego może być duża. Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Zatrudniony co miesiąc będzie przeznaczał na swój rachunek 2 proc. wynagrodzenia brutto. W przypadku osób, których pensja nie przekracza 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5 proc. wynagrodzenia brutto. Rachunek będzie również obowiązkowo zasilany przez pracodawcę. Co miesiąc trafi na niego 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Przy czym firmie nie wolno potrącać tej kwoty z wynagrodzenia pracownika. Obie strony mogą wpłacać na PPK więcej, ale ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U poz. 2215) określa maksymalną wysokość wpłat na 8 proc. wynagrodzenia brutto miesięcznie. Natomiast deklaracja zwiększenia wypłat nie będzie mieć wpływu na trzecie źródło finansowania: państwo raz w roku przekaże każdemu oszczędzającemu 240 zł, a na starcie doda do konta jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Zabranie oszczędności

Gromadzone na rachunkach pieniądze będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK (fundusze zdefiniowanej daty). Co do zasady ze środków będzie można skorzystać po osiągnięciu 60. roku życia. Ponieważ jednak na kontach PPK będą gromadzone prywatne oszczędności, pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie. W przypadku złożenia wniosku o zwrot pieniędzy otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych. Dodatkowo wypłacona kwota zostanie też pomniejszona o 30 proc. wartości wpłat pracodawcy, bo były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. Pieniądze te jednak nie zostaną całkowicie stracone – zostaną dopisane do konta emerytalnego w ZUS. Osoba wycofująca środki z PPK nie otrzyma także do ręki dopłat państwa.

Na dom i na zdrowie

Do oszczędzania w PPK może także przekonać możliwość skorzystania ze zgromadzonych oszczędności w sytuacjach losowych. Pracownik, który nie ukończył 45. roku życia, będzie mógł wypłacić wszystkie środki zgromadzone w PPK, aby pokryć wkład własny w sytuacji zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu. Musi się liczyć jednak z tym, że całą kwotę będzie trzeba zwrócić.
Natomiast nie będzie obowiązku zwracania wypłaconych środków, jeżeli sam zainteresowany, jego współmałżonek lub dziecko zachorują, a pieniądze będą przeznaczone na leczenie. W tym jednak przypadku kwota bezzwrotnej wypłaty oszczędności została ograniczona do 25 proc. środków.
Obowiązki w PPK
Podstawa prawna
Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).