Będą oni mieli prawo do dodatku w wysokości 850 zł przyznanego im do renty inwalidzkiej i waloryzowanego na zasadach i w terminie właściwym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, który wczoraj przyjął rząd.

Dodatkowe świadczenie, tj. ryczałt energetyczny w wysokości 168,71 zł, otrzymają też będące w trudnej sytuacji materialnej niewidome ofiary działań wojennych (cywile).
Projekt przewiduje też poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących represjonowanym politycznie w latach 1949–1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Chodzi o osoby przymusowo zatrudniane w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Wspomniane kategorie żołnierzy podlegały represjom politycznym, jednak nie mogły do tej pory liczyć na takie same uprawnienia jak inne ofiary prześladowań. Dzięki zmianom, żołnierze ci będą mieli podwyższone świadczenia do poziomu, który przysługuje obecnie kombatantom. Będą też mogli korzystać z opieki zdrowotnej poza kolejnością.
Organy emerytalno-rentowe uzyskają też uprawnienie do przekazywania świadczeń inwalidom wojennym i wojskowym mieszkającym za granicą.
Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd.