Wycięcie drzew z własnej działki jest procesem, który podlega precyzyjnym regulacjom prawnym i ekologicznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w referacie ochrony środowiska i zarządzania terenami zielonymi właściwej gminy. Ta procedura ma na celu zapewnienie ochrony środowiska naturalnego oraz kontrolę nad zmianami w krajobrazie. Jak należy postępować, aby dokonać wycinki drzew zgodnie z przepisami?

Zgodnie z artykułem 83 ust. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), procedura usuwania drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, lub jej części wymaga uzyskania pozwolenia, które jest wydawane na wniosek posiadacza nieruchomości, przy zgodzie właściciela.

Aby otrzymać pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów z własnej działki, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa są dostępne na stronach internetowych urzędów. Następnie należy je złożyć osobiście w urzędzie lub wypełnić online i przesłać. Na stronach internetowych urzędów miejskich lub gmin można znaleźć wzory wniosków dotyczących wycinki drzew. Alternatywnie, można skorzystać z gotowego wzoru dostępnego na biznes.gov.pl.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcia drzewa?

We wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew należy podać:

 • Dane teleadresowe wnioskodawcy.
 • Adres nieruchomości.
 • Dane ewidencyjne nieruchomości.
 • Nazwa gatunku drzewa lub krzewu.
 • Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni lub obwód każdego z tych pni, gdy nie posiada na tej wysokości pnia – obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony.
 • Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.
 • Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 • Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 • Wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew: Te dokumenty będą potrzebne

Do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew niezbędne są następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 • Pisemna zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. W przypadku braku takiej zgody należy przedstawić oświadczenie o udostępnieniu informacji, zgodnie z artykułem 83 ust. 4.
 • Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli, jeśli nieruchomość jest współwłasnością.
 • Pisemna zgoda właściciela lub właścicieli sąsiedniej działki, jeśli drzewa lub krzewy rosną na granicy nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnoszący wniosek działają przez pełnomocnika.
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości lub prawo własności urządzeń zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Rysunek lub mapa przedstawiająca umiejscowienie drzewa, lub krzewu względem granic nieruchomości i istniejących, lub planowanych obiektów budowlanych.
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych, mających na celu posadzenie drzew lub krzewów jako kompensację za usuwane, zgodnie z wymogami art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, jeśli jest to planowane, w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki, lub terenu, wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie oraz miejscu i planowanym terminie przesadzenia. Pozwolenie dotyczące gatunków chronionych na czynności objęte zakazami z art. 51 ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz z art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli jest wymagane.

Wizyta urzędnika na działce

Po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew w odpowiednim urzędzie można oczekiwać kontaktu ze strony urzędnika, który ustali termin przeprowadzenia oględzin na działce. Podczas oględzin urzędnik dokładnie sprawdzi, czy planowana wycinka drzew lub krzewów nie narusza zakazów dotyczących chronionych gatunków roślin, lub zwierząt. Dodatkowo urzędnik może dokonać pomiarów drzew przeznaczonych do usunięcia, aby potwierdzić ich obwód lub inne istotne parametry.

Ile masz czasu na wycięcie drzewa?

Po przeprowadzeniu oględzin drzew, które planujemy usunąć z działki, urzędnik może natychmiastowo wydać decyzję o zezwoleniu na ich wycięcie. Po otrzymaniu takiej decyzji mamy pół roku na przeprowadzenie wycinki. Warto pamiętać, że między 1 marca a 15 października przypada okres lęgowy większości gatunków ptaków. Jeśli więc ptaki wybiorą nasze drzewo na założenie gniazda, konieczne będzie przełożenie wycinki drzewa.

Kiedy nie musisz mieć pozwolenia?

Istnieją sytuacje, w których nie jest konieczne ani zgłoszenie, ani uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew. Bez wymogu pozwolenia czy zgłoszenia można usunąć:

 • Drzewa lub krzewy, które zostały złamane lub wywrócone w wyniku przypadkowego zdarzenia, lub działania sił natury, na przykład podczas burzy. W takim przypadku należy poinformować gminę o zamiarze usunięcia drzewa. Urzędnik ma obowiązek przybyć na miejsce (w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia) i potwierdzić możliwość wycięcia drzewa.
 • Drzewo: bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima).
 • Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.
 • Drzewa i krzewy owocowe, o ile nie rosną na obszarach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Kiedy potrzebujesz specjalnego pozwolenia?

W niektórych sytuacjach konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, na przykład gdy:

 • Drzewo stanowi siedlisko chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów - w takich przypadkach wymagane jest pozwolenie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 • Drzewo jest uznane za pomnik przyrody - wówczas możliwe jest wycięcie drzewa wyłącznie za zgodą podjętą w uchwale przez radę gminy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 • Drzewo rośnie na obszarze objętym ochroną, na przykład w obszarach chronionych.

Kto może zgłosić wniosek?

Zgłoszenie o usunięcie drzewa lub krzewu z terenu posesji może być złożone przez właściciela nieruchomości, dzierżawcę lub najemcę, jednak wymaga to wcześniejszej zgody właściciela. Ponadto właściciel urządzeń odprowadzających płyny, parę, gaz i energię elektryczną może także złożyć wniosek, jeśli drzewa i krzewy stwarzają zagrożenie dla funkcjonowania tych urządzeń.

Formularz zgłoszenia jest najczęściej dostępny w urzędzie gminy, jednak można także samodzielnie sporządzić takie pismo. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: dane osobowe wnioskodawcy, opis nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa, oraz schemat lub mapkę wskazującą położenie drzewa na posesji.

Kary za nielegalną wycinkę

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, lub zgody właściciela posesji jest nielegalne i może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta poprzez wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej.

Konsekwencje za nielegalną wycinkę obejmują nałożenie kary pieniężnej, która wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeśli wycinka jest zwolniona z konieczności uiszczenia takiej opłaty, organ właściwy ustala karę pieniężną na poziomie równoważnym tej opłacie, którą należałoby uiścić, gdyby zwolnienie nie miało miejsca.