W 2024 roku zwiększyła się kwota dodatku pielęgnacyjnego przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Komu przysługuje ten dodatek i jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Dodatek pielęgnacyjny to regularne wsparcie finansowe, które jest wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą. Jest to forma pomocy ze strony państwa, mająca na celu przynajmniej częściowe pokrycie kosztów związanych z niezdolnością lub ograniczoną zdolnością do samodzielnego funkcjonowania osoby uprawnionej do tego świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych seniorom, którzy mają przyznane prawo do emerytury lub renty i ukończyli 75. rok życia. Jest on przyznawany automatycznie po osiągnięciu tego wieku, co oznacza, że nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych formalności.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Osoby mające prawo do emerytury lub renty mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny pod warunkiem, że zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i prowadzenia samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika ZUS-u. Osoby, które osiągnęły 75. rok życia, automatycznie otrzymują ten dodatek bez konieczności składania dodatkowej dokumentacji czy udowadniania całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Należy zauważyć, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie. Jednak istnieje wyjątek, jeśli uprawniona osoba przebywa poza takimi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Wówczas przysługuje jej prawo do otrzymania tego świadczenia.

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnego funkcjonowania następuje w momencie wystąpienia takiego zaburzenia zdrowia, które wymaga ciągłej opieki i wsparcia innej osoby w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych oraz codziennych aktywności. Do tych czynności zalicza się między innymi:

 • konsumowanie posiłków,
 • ubieranie się,
 • higiena osobista,
 • możliwość zaopatrzenia się w jedzenie,
 • utrzymanie porządku,
 • opłacanie rachunków,
 • możliwość udania się na wizytę lekarską.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2024 roku

Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 294,39 zł, a od 1 marca 2024 roku ma wynosić 324,39 zł. Podobnie jak emerytury, dodatek ten jest corocznie waloryzowany i podnoszony wraz z waloryzacją świadczeń emerytalnych. 1 marca każdego roku następuje aktualizacja jego wysokości. Co ważne, dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z opodatkowania dochodowego oraz nie podlega ani egzekucji sądowej, ani administracyjnej. Wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą w terminach określonych w decyzji o jego przyznaniu.

Jak dostać dodatek pielęgnacyjny?

Istnieją dwie drogi do uzyskania dodatku pielęgnacyjnego:

 • Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną, jeśli lekarz orzecznik w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
 • Automatycznie, bez konieczności składania wniosku i przedstawiania zaświadczenia o stanie zdrowia - ZUS sam wypłaci świadczenie, gdy wnioskodawca osiągnie 75 lat.

W przypadku konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji niezbędne jest złożenie nie tylko wniosku, ale także zaświadczenia o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek. Zaświadczenie to musi być wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, nie wcześniej jednak niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku. W takiej sytuacji lekarz wypełnia formularz OL-9, który zawiera:

 • Opis diagnozy, obejmujący główną chorobę, choroby współistniejące, przebieg choroby oraz dotychczasowe metody leczenia.
 • Okres leczenia oraz przyczyny jego podjęcia, w tym ewentualne pobyty w placówkach medycznych, takich jak szpitale, sanatoria czy ośrodki rehabilitacyjne.
 • Wyniki badań dodatkowych i wnioski z konsultacji specjalistycznych, potwierdzające diagnozę głównej choroby oraz choroby współistniejące.
 • Ocenę efektów leczenia oraz prognozę.