1 marca 2024 roku miała miejsce coroczna waloryzacja rent i emerytur oraz dodatków do nich. Dzięki niej świadczenia wzrosły o 12,12 proc. Sprawdzamy, co dokładnie zmieniła waloryzacja i jak wpłynęła na kwoty rent i emerytur. Do jakich kwot wzrosły najniższe świadczenia?

Waloryzacja rent i emerytur od 1 marca 2024 roku

Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłacane są przez ZUS, podlegają corocznej waloryzacji. Ostatnianich miała miejsce 1 marca 2024 roku.

Waloryzacja obejmuje świadczenia długoterminowe, a więc emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne i rodzinne, a także nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Podlegają jej również dodatki do świadczeń, w tym m.in. dodatek dla sierot zupełnych, dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, świadczenie honorowe dla stulatków. Waloryzacja dotyczy ponadto świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.

Waloryzacja rent i emerytur to pomoc dla osób starszych i niezdolnych do pracy. Pomoc ta jest szczególnie istotna ze względu na wysoką inflację.

Wskaźnik waloryzacji. W jaki sposób jest ustalany?

Coroczna wysokość waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych zależna jest od wskaźnika waloryzacji.Ten zaś ustalany jest na podstawie średniorocznej inflacji za poprzedni rok dla gospodarstw rencistów i emerytów, która powiększona została o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Na podstawie tych wyliczeń wskaźnik waloryzacji wyniósł 112,12 proc., co jest równoznaczne z podwyżką wszystkich świadczeń o 12,12 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji opublikowano w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 roku.

Aby samodzielnie wyliczyć wysokość swojego zwaloryzowanego świadczenia, wystarczy kwotę brutto świadczenia pomnożyć przez wspomniany wskaźnik czyli 112,12 proc.

Jak waloryzacja wpłynęła na kwoty rent?

Waloryzacja rent i emerytur jest procentowa, co oznacza, że im wyższe świadczenie otrzymywała dana osoba, tym więcej pieniędzy będzie otrzymywać po 1 marca 2024 roku.

Dzięki ostatniej waloryzacji wzrosły kwoty rent. Obecnie najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i rodzinna wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi po waloryzacji 1335,72 zł.

Ponadto w wyniku waloryzacji zwiększyła się:

  • kwota graniczna, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – do 2419,33 zł;
  • świadczenie honorowe dla stulatków – do 6246,13 zł miesięcznie;
  • dodatek dla sieroty zupełnej – do 620,36 zł;
  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczenie – do 330,07 zł;
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – do 495,11 zł;
  • ryczałt energetyczny – do 299,82 zł.

Waloryzacja rent i emerytur. Jak ją otrzymać?

Waloryzacja odbywa się – jak na swojej stronie internetowej informuje ZUS – z urzędu. W związku z tym nie ma konieczności składania wniosku, aby ją otrzymać. Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń otrzymają z ZUS-u decyzję o jego nowej wysokości. Wysyłka odpowiedniej korespondencji rozpocznie się jednak nie wcześniej niż w kwietniu. Wcześniej informacja o waloryzacji udostępniona zostanie na indywidualnym koncie w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.