Rok temu DGP ujawnił rekordowe przekroczenia dopuszczalnego stężenia tego metalu w 2017 r. Dane za 2018 r. pokazują poprawę.
Pomiary arsenu w Głogowie / DGP
Z pomiarów prowadzonych na Dolnym Śląsku przez inspekcję środowiska wynika, że od lutego do listopada stężenia arsenu mierzone w pyle zawieszonym PM10 kolejny raz przekraczały poziom dopuszczalny w UE ‒ 6 ng/m3. Choć będzie to mniej niż w rekordowym 2017 r., to nadal za dużo.
‒ Nie dysponujemy jeszcze wynikami stężeń arsenu za grudzień. Trwają badania, dlatego nie mogę podać średniej rocznej za 2018 r. Z dotychczasowych danych wynika, że od 1 stycznia do 2 grudnia 2018 r. średnia dla Głogowa sięgnęła 10,4 ng/m3 – informuje Agnieszka Mikołajczyk z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu (podlega Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska).
‒ Dokumentem zawierającym informację o stężeniu średniorocznym arsenu w pyle PM10 w 2018 r. będzie opracowana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska „Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego za 2018 r.”, która zostanie przekazana do końca kwietnia 2019 r. ‒ zapowiada Michał Nowakowski, rzecznik dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego.
Arsen nieorganiczny towarzyszy m.in. produkcji miedzi, a organiczny znajduje się np. w rybach. Po roku od naszej pierwszej publikacji Huta Miedzi Głogów należąca do KGHM wciąż nie przedłożyła w urzędzie marszałkowskim tzw. analizy specjacyjnej określającej, ile pierwiastka emituje zakład. Mimo zapowiedzi nie poznaliśmy też drugiego etapu wyników badań próbek moczu mieszkańców Głogowa. Analizy zlecili włodarze miasta w III kw. 2017 r. Zgłosiło się ok. 2 tys. osób (na ponad 60 tys. mieszkańców). Przebadanych na obecność arsenu zostało 993 dorosłych (18‒81 lat) i 1000 dzieci (7‒14 lat). Przekroczenia stwierdzono u co piątego badanego: średni wynik u dorosłych wyniósł 19,7 µg/l, a u dzieci 11, przy normie w obu przypadkach 15 µg/l. Na podstawie porozumienia m.in. z KGHM, który finansował dodatkowe badania, w drugim etapie należało określić, ile w próbce jest arsenu organicznego, a ile nieorganicznego (czyli toksycznego). Wyniki miały być znane w minionym roku, ale nie ma ich do dziś.
‒ Raport z badań wykonanych przez Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymamy wkrótce – mówi Marta Dytwińska, rzeczniczka głogowskiego magistratu.
Jak ustaliliśmy, badania pokazały, że 70 proc. pierwiastka to arsen organiczny. „Do końca lutego powinniśmy otrzymać pełną analizę wyników z szerszymi wnioskami. W marcu przedstawimy je społeczeństwu wspólnie z Urzędem Miasta Głogów. Zależy nam na zdrowiu mieszkańców zagłębia miedziowego” – czytamy w odpowiedzi KGHM.
Dlaczego Huta Miedzi Głogów nie przedstawiła analizy specjacyjnej? Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego miała być gotowa do połowy ubiegłego roku. Nowy termin to koniec kwietnia 2019 r.
‒ Z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu spółka KGHM Polska Miedź jest zobowiązana do wykonania analizy specjacyjnej związków arsenu emitowanych z instalacji Huty Miedzi Głogów w pełnym cyklu pracy, po wykonaniu działań modernizacyjnych wraz ze wskazaniem kierunków ograniczenia emisji arsenu – mówi Michał Nowakowski. Spółka informowała urząd, że analiza specjacyjna będzie wykonana w II półroczu 2018 r. z uwagi na fakt, że w tym czasie zostanie uzyskana zdolność produkcyjna huty po jej modernizacji (na przełomie lat 2016 i 2017 uruchomiony został tam największy na świecie piec zawiesinowy).
„Pomiary na większości źródeł zostały już wykonane. Pozostałe zostaną wykonane po ustabilizowaniu pracy instalacji wyprażania węgla z części koncentratów miedzi, która została uruchomiona pod koniec ubiegłego roku. Analiza specjacyjna wykonana przy stabilnej pracy prażaka pozwoli na pomiary przy zakładanych zdolnościach produkcyjnych Huty Miedzi Głogów i po zmianie technologii produkcji miedzi na technologię opartą o piec zawiesinowy.
Zakładamy, że wyniki specjacji zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego pod koniec I kw. tego roku” ‒ odpowiada nam KGHM. „W 2018 r. nie odnotowano przekroczenia emisji dopuszczalnej godzinowej arsenu w pyle z Huty Miedzi Głogów. KGHM prowadzi program inwestycyjny związany z przystosowaniem instalacji technologicznych do wymogów dla przemysłu metali nieżelaznych. W efekcie emisja pyłów i arsenu będzie ulegać obniżeniu”.