- Jako Żywiec Zdrój jesteśmy przekonani, że plastik nigdy nie powinien trafiać do środowiska naturalnego, dlatego podjęliśmy zobowiązanie, aby działać na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu w Polsce. Jako ważny krok w tym kierunku zobowiązujemy się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzimy na rynek zostanie zebrana, poddana recyklingowi – tym samym ponownie wykorzystana - mówi w wywiadzie dla DGP Frédéric Guichard, prezes Żywiec Zdrój.

Jak dużo plastiku Żywiec Zdrój generuje w ciągu roku?

W Polsce, co roku, do obiegu wprowadzanych jest 995 tys. ton plastikowych opakowań, z czego jedynie niecałe 3 proc. stanowią opakowania Żywiec Zdrój. Co bardzo istotne wszystkie nasze opakowania w 100 proc. nadają się do recyklingu - włączając w to butelki, etykiety i nakrętki. Dzięki temu mogą i powinny zostać ponownie wykorzystane do produkcji np. włókien, zabawek czy nowych opakowań. Aby było to możliwe niezbędne jest zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie poprawnej segregacji odpadów i recyklingu.

Wydaje się, że branża spożywcza, w tym Żywiec Zdrój niewiele robi w tym kierunku.

W ciągu ostatniej dekady nasze butelki uległy istotnym zmianom. Zoptymalizowaliśmy ich wagę oraz kształt w taki sposób, aby zmaksymalizować efektywność transportu, a co za tym idzie, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia paliwa samochodów transportujących nasze produkty. Dodatkowym elementem naszego zaangażowania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego jest wykorzystywanie w naszych własnych opakowaniach przetworzonego plastiku (rPET), jako surowca. Takie podejście z kolei przyczynia się do zmniejszenia wydobycia paliw kopalnych (ropa, gaz ziemny) i ograniczenia zużycia energii - właśnie poprzez nadanie plastikowi drugiego życia. W ten sposób przyczyniamy się również do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Chcemy podkreślić, że czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze produkty, ale również za wszystko, co jest z nimi związane – w tym także za opakowania, z których korzystamy. Odgrywają one bowiem kluczową rolę w dostarczeniu wysokiej jakości wody dla naszych konsumentów, niezależnie od tego gdzie i kiedy postanowią oni po nią sięgnąć. Ponieważ jednak rozumiemy wyzwania związane z tymi opakowaniami w pełni bierzemy na siebie odpowiedzialność również za nie.

Szkoda tylko, że nie wszyscy dążą do tego, aby plastikowe śmieci nie zalegały w naszych lasach, jeziorach czy parkach.

Jako Żywiec Zdrój jesteśmy przekonani, że plastik nigdy nie powinien trafiać do środowiska naturalnego, dlatego podjęliśmy zobowiązanie, aby działać na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu w Polsce. Jako ważny krok w tym kierunku zobowiązujemy się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzimy na rynek zostanie zebrana, poddana recyklingowi – tym samym ponownie wykorzystana.

Dlatego wspólnie z naszymi partnerami będziemy działać na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu w Polsce, tak by stawały się surowcami wtórnymi. Jednak, aby można było to osiągnąć, niezbędna jest edukacja prowadząca do zmian postaw i zachowań społecznych. My już te pracę rozpoczęliśmy. Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne w obszarze ekologii i ochrony środowiska, poprzez które inspirujemy naszych konsumentów do segregacji odpadów. Bazując na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach chcemy wypracowywać najlepsze praktyki, zachęcając jednocześnie konsumentów do świadomego recyclingu.

W jaki sposób chcecie przetwarzać cały swój plastik?

Chcemy, aby nasze zobowiązanie i działania jakie podejmiemy w celu jego realizacji były impulsem, który zainicjuje ważną zmianę w zakresie ponownego wykorzystania plastiku w Polsce. W tym celu, Żywiec Zdrój będzie sukcesywnie zwiększać poziom zbiórki i recyklingu plastiku. Już teraz, dzięki współpracy z innymi firmami, w 2018 roku Żywiec Zdrój przewyższył o 10 proc. prawny obowiązek zbiórki i recyklingu plastiku. Pełna realizacja naszego zobowiązania na rok 2020 będzie możliwa dzięki współdziałaniu z organizacją odzysku Rekopol oraz rozszerzonej współpracy z innymi uczestnikami systemu zbiórki i recyklingu, jak również dzięki kampaniom edukacyjnym – prowadzonym zarówno lokalnie, jak i w skali ogólnopolskiej z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, w tym naszych opakowań.

Czy wprowadzenie kaucji na plastikowe butelki byłoby dobrym rozwiązaniem? Na przykład w Niemczech działa podobny system. A u nas plastikowe butelki wyrzucane są wszędzie.

Myślę, że częścią tego problemu jest fakt, że plastikowe odpady nie mają istotnej wartości, jak np. szkło czy aluminium. Jednak czy system depozytowy byłby dobrym rozwiązaniem? Jesteśmy gotowi wspierać skuteczne rozwiązania mające na celu zwiększenie odzyskiwania i ponownego przetwarzania tworzyw sztucznych, w tym także system depozytowy. Niemniej jednak, aby był on skuteczny, wymaga holistycznego podejścia i szerokiej współpracy wielu interesariuszy. Jako Żywiec Zdrój będziemy koncentrować się na wsparciu idei gospodarki obiegu zamkniętego, stopniowo zwiększając udział przetworzonego plastiku w swoich butelkach, jednocześnie pracując nad rozwiązaniami alternatywnymi dla plastikowych opakowań. Warto przy tym zauważyć, że już teraz, wszystkie opakowania Żywiec Zdrój, łącznie z zakrętkami i etykietami w 100% nadają się do recyklingu. Teraz wyzwaniem będzie przejście od możliwości ich recyclingu do systemu obejmującego ich całościową zbiórkę i przetworzenie.

Jak Polska może wdrożyć zasady gospodarki o obiegu zamkniętym? W Finlandii mają to opanowane prawie do perfekcji, a u nas nadal kupujemy, używamy, a potem wyrzucamy. To trochę bezsensowne, biorąc pod uwagę, że śmieci już zalewają świat.

Polska jak najbardziej ma potencjał, aby w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego dorównać Finlandii, jednak nie wydarzy się to z dnia na dzień. Ponieważ proces ten wymaga bardzo istotnych zmian w kulturze i mentalności społeczeństwa. Plastik stał się jednym z kluczowych wyzwań środowiskowych zarówno na poziomie globalnym, jak również lokalnym. Wiemy też, że sposób, w jaki obecnie zbiera się i ponownie wykorzystuje plastik, wymaga gruntownego przemyślenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej wprowadzić rozwiązania umożliwiające znaczny wzrost odzysku produktów PET w Polsce. Zasadniczo potrzebny jest solidny system, współpraca przemysłu, rządu i władz lokalnych, ale przede wszystkim powszechne zrozumienie i wsparcie ze strony społeczeństwa. Edukacja i dialog będą kluczem do sukcesu.

Czy istnieje szansa, że w przyszłości firma zrezygnuje z tworzyw sztucznych, czy jest to niemożliwe ze względu na technologie i koszty?

Wiemy, że Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak ich indywidualne decyzje wpływają na środowisko naturalne. Wiedząc o tym, uważamy, że my jako producent napojów, powinniśmy odpowiadać na te potrzeby za pomocą skutecznych rozwiązań. Wierzymy, że przyszłość opakowań leży w sięgnięciu po różnorodne rozwiązania, w zakresie przetworzonego plastiku i alternatyw dla tworzyw sztucznych. W związku z tym kluczowym pytaniem nie jest, czy używać plastiku czy nie, ale jak z niego korzystać w sposób odpowiedzialny, tak aby stał się on wartościowym zasobem i nie przedostawał się do środowiska naturalnego? Właśnie z tego względu tak ważna jest edukacja i budowanie świadomości w obszarze segregacji odpadów i recyklingu. Rozumiejąc to, będziemy wspierać ideę gospodarki obiegu zamkniętego poprzez stopniowe zwiększanie udziału przetworzonego plastiku w naszych butelkach, jednocześnie pracując nad rozwiązaniami alternatywnymi dla plastikowych opakowań.

Chcecie wesprzeć ideę gospodarki obiegu zamkniętego?

Skutecznie działający system powinien opierać się na trzech filarach. Pierwszy z nich stanowią odpowiednio zaprojektowane opakowania, które w 100 proc. nadają się do ponownego przetworzenia. Zapewnienie tego to indywidualna rola każdego producenta. My jako Żywiec Zdrój już zadbaliśmy o to. Po drugie, aby system działał efektywnie, kluczowe jest, aby konsumenci rozumieli, w jaki sposób ich indywidualne zachowania wpływają na cały proces. W tym aspekcie bardzo ważna jest edukacja i dlatego będziemy wykorzystywać siłę naszej marki, aby zachęcać konsumentów do większego zaangażowania w segregowanie odpadów, jednocześnie podnosząc wiedzę o ważnej roli gospodarki obiegu zamkniętego. Ostatni filar to efektywnie działający system, który sprzyja zbieraniu, segregowaniu oraz ponownemu wykorzystaniu zgromadzonego plastiku. Na te właśnie obszary będziemy chcieli wpłynąć naszym długofalowym działaniem.