Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofuje się z wprowadzenia matur branżowych. Absolwenci szkół zawodowych będą mogli otrzymać takie samo świadectwo dojrzałości jak licealiści czy uczniowie techników.
Resort oświaty zmienił swoją propozycję po otrzymaniu uwag do projektu ustawy – Prawo oświatowe m.in. od Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Przypomnijmy, że projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada likwidację zawodówek i zastąpienie ich szkołami branżowymi (pierwszego i drugiego stopnia). Obecnie po ukończeniu zawodówki uczeń nie może podejść do egzaminu dojrzałości. Natomiast po szkole branżowej drugiego stopnia będzie miał taką możliwość. Z tym że matura branżowa umożliwiałaby mu jedynie dostęp do studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) o profilu praktycznym.
– Rozwiązanie dotyczące wprowadzenia nowego typu matury oraz umożliwienie posiadaczom branżowego świadectwa dojrzałości ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia spotyka się z moim sprzeciwem. Rodzi to obawy o tworzenie nie tyle innego, ile gorszego rodzaju matury – wskazywał Jarosław Gowin w opinii do projektu. – Dojdzie więc do różnicowania studiów pierwszego stopnia ze względu na rodzaj posiadanego świadectwa dojrzałości. To jest niedopuszczalne – podkreślał wicepremier. Tłumaczył, że według przedstawionego przez MEN projektu posiadacze standardowego świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować kształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia, natomiast osoby legitymujące się branżowym świadectwem dojrzałości nie będą mogły z tej możliwości skorzystać. – A przecież z założenia wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do uzyskania tych samych efektów kształcenia – dodawał.
Minister Gowin podkreślił, że analiza stanu prawnego wskazuje na konieczność uzyskania przez wszystkich kandydatów na studia matury na tym samym lub w pełni porównywalnym poziomie.
– Jesteśmy jeszcze w trakcie analizowania uwag, ale chcemy, aby uczniowie mieli zapewnioną drożność kształcenia. Planujemy zatem, aby absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły drugiego stopnia mieli jedno, takie samo świadectwo dojrzałości – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyjaśnia, że aby je uzyskać, absolwenci szkół branżowych będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego) oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tym samym absolwent branżowej szkoły drugiego stopnia w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.
– Takie świadectwo będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje studiów – dodaje Anna Ostrowska.