Każdy maturzysta, który nie zgadza się z oceną, może wnieść o ponowne sprawdzenie pracy. W tym roku łatwiej będzie skonsultować z ekspertem, czy odpowiedź jest prawidłowa – arkusz będzie można sfotografować.
Czy mogę sprawdzić swoją pracę
Jestem przekonana, że nauczyciel się pomylił, sprawdzając moją pracę maturalną. Koledzy, którzy słabiej radzili sobie w szkole, zdobyli więcej punktów ode mnie. Czy mogę poprosić o wgląd do pracy?
TAK
Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy złożyć do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Można go przekazać osobiście albo przesłać do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Formularz dostępny jest na stronie komisji. Należy w nim podać imię i nazwisko zdającego, PESEL, dane teleadresowe, w tym adres pocztowy i e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Trzeba również w nim zamieścić informacje o egzaminie, którego wgląd dotyczy. Wnioski można składać już od dnia ogłoszenia wyników matury, a będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.
Czy wgląd do pracy ma ograniczenie czasowe
Dzisiaj otrzymałem świadectwo dojrzałości. Nie zgadzam się z oceną z matematyki. W tym roku jednak nie zamierzam studiować, więc nie ma ona dla mnie większego znaczenia. Ale możliwe, że w przyszłości wyższa punktacja z tego przedmiotu może mi się przydać. Nie wiem, jak wiele czasu mam na odwołanie się od wyniku. Czy muszę zmieścić się we wskazanym przez komisję terminie?
TAK
Maturzysta, który ma wątpliwości, czy jego praca została poprawnie sprawdzona, może wnieść o wgląd do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego. Ma na to jedynie sześć miesięcy od wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa dojrzałości. Po tym okresie nie jest możliwe zorganizowanie ani przeprowadzenie wglądu. Jeżeli uczeń po sprawdzeniu pracy uzna, że egzaminator się pomylił, oceniając jego arkusz, będzie mógł w ciągu dwóch dni roboczych wnieść o weryfikację sumy przyznanych punktów.
Czy pełnomocnik może sprawdzić arkusz za mnie
Mam wątpliwości co do wystawionej oceny. Chciałabym, aby profesor, który przygotowywał mnie do egzaminu, sprawdził wypełniony przeze mnie arkusz. Czy mam taką możliwość, aby to on, zamiast mnie, przyszedł do komisji w wyznaczonym terminie i sprawdził mój egzamin?
NIE
Maturzyści mogą jedynie osobiście sprawdzić swoją pracę. OKE nie przewiduje możliwości wglądu do niej z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego. Natomiast obecny przy tym jest pracownik komisji okręgowej. Poinformuje on maturzystę, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące rozwiązań bądź liczby punktów przyznanych przez egzaminatora lub czy istnieje możliwość rozmowy z ekspertem przedmiotowym. Na spotkanie wyznaczone w komisji trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości.
Czy komisja limituje czas wglądu do prac
Planuję zdawanie na medycynę, gdzie podczas rekrutacji liczy się każdy punkt. Chciałabym szczegółowo sprawdzić moją pracę maturalną, gdyż obawiam się, że w wyniku pomyłki egzaminatora mogłam stracić kilka punktów. Czy czas wglądu do pracy jest limitowany?
TAK
Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej nie może być krótszy niż 30 minut. Jednak na prośbę osoby uprawnionej do wglądu po jego upływie może zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu potrzeb innych osób wyznaczonych na dany dzień.
Czy pracę można skopiować
Pracę egzaminacyjną pisałem przez kilka godzin. Wątpię, aby podczas wglądu udało mi się ją przepisać w ciągu 30 minut na tyle poprawnie, aby mógł ją ocenić mój nauczyciel. Czy będę mógł ją skopiować?
TAK
Tegoroczni maturzyści mają możliwość sfotografowania swoich arkuszy egzaminacyjnych. Z tej opcji nie można było skorzystać jeszcze rok temu, ale przepisy się zmieniły. Natomiast tak jak w latach ubiegłych osoba dokonująca wglądu ma prawo również sporządzić notatki, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ta musi zapewnić kartki formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez OKE).
Czy komisja może uwzględnić moje zastrzeżenia
Obawiam się, że komisja nie będzie chciała uwzględnić moich uwag. Czy będzie do tego zobowiązana, jeżeli przedstawię stosowny wniosek?
TAK
Jeżeli maturzysta zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejności komisja okręgowa powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości już podczas wglądu. Jeżeli nie jest to możliwe i zainteresowany pomimo udzielonych mu informacji podtrzymuje swoje zastrzeżenia, ma możliwość skierowania do dyrektora komisji okręgowej wniosku o weryfikację sumy punktów.
Trzeba w nim podać informacje o maturzyście, egzaminie i zadaniach, co do których ma wątpliwości.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii natury technicznej, np. pomyłek w sumowaniu liczby punktów przyznanych za rozwiązania poszczególnych zadań, ich weryfikacji dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora OKE. Z kolei w razie zastrzeżeń merytorycznych wskazuje osobę, która dokona ponownej oceny rozwiązań zakwestionowanych zadań. Będzie je oceniać zgodnie ze schematem punktowania opracowanym przez CKE. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia egzaminatora z danego przedmiotu.
Komisja jest zobowiązana zweryfikować sumę punktów najszybciej, jak tylko jest to możliwe, w ciągu nie więcej niż 14 dni od przyjęcia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, jednak nie więcej niż o siedem dni. O zaistniałym opóźnieniu należy poinformować wnioskodawcę. Jeżeli okaże się, że zastrzeżenia wnioskodawcy są słuszne, zostanie on o tym niezwłocznie poinformowany oraz dostanie poprawione świadectwo.
Czy komisja zwróci pieniądze za podróż
Okazuje się, że egzaminator błędnie policzył punkty na maturze. Pomyłkę wykryłem podczas wglądu do pracy. Czy mogę domagać się zwrotu pieniędzy, które przeznaczyłem na podróż do OKE?
NIE
Zgodnie z procedurą określoną przez CKE okręgowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem osoby uprawnionej do wglądu do miejsca wyznaczonego przez dyrektora komisji okręgowej.
Czy komisja wyznaczy inny termin
Zaraz po ogłoszeniu wyników matur wyjeżdżam za granicę. Jednak chcę wnieść o wgląd do pracy. Czy jeżeli termin nie będzie mi odpowiadał, będę mógł prosić o jego przeniesienie?
TAK
OKE na wyznaczenie daty wglądu ma jedynie pięć dni od złożenia wniosku. Czas oczekiwania nie może być dłuższy niż 14 dni od jego wpłynięcia (w uzasadnionych przypadkach 21, np. gdy tego typy próśb jest wiele). O wyznaczonym terminie wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę. Data ta jednak może zostać zmieniona przez dyrektora OKE na prośbę absolwenta, w ramach możliwości organizacyjnych komisji. Natomiast w przypadku spóźnienia się absolwenta na wgląd jego termin – jeżeli to tylko możliwe – będzie przesunięty na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeżeli przeprowadzenie go w tym samym dniu nie jest już możliwe z przyczyn obiektywnych lub na prośbę maturzysty, data ta może zostać przesunięta na inny dzień.
Podstawa prawna
Art. 44zzz ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).