Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące poprawki matury w 2016 roku. Osoby, które podejdą do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, a nie zaliczą jednego, będą miały prawo poprawiać go w sierpniu. Ci, którzy nie zdadzą większej liczby sprawdzianów, będą mogli próbować dopiero za rok. Terminy obowiązujące w 2017 roku znajdziesz tu >>>>
Czy przez jeden egzamin nie zaliczę matury
W tym roku zdaję maturę. Obawiam się, że nie zaliczyłem egzaminu z matematyki. Z kolei wydaje mi się, że bez problemu zdałem język polski i angielski. Czy niezaliczenie jednego przedmiotu spowoduje, że nie zdam matury?
TAK
Aby zdać maturę, trzeba zaliczyć wszystkie jej obowiązkowe części. Oznacza to, że należy uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z egzaminów pisemnych z języka polskiego, nowożytnego i matematyki. Trzeba zdać również egzamin ustny z języka polskiego i obcego oraz podejść do jednego pisemnego sprawdzianu z dodatkowego przedmiotu. W tym ostatnim przypadku jednak nie ma minimalnej liczby punktów, która go zalicza.
Podstawa prawna
Art. 44zzl ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Art. 24 ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357).
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).
Czy można poprawić maturę za kilka lat
Zdałem jedynie część obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Pozostałe będę mógł poprawić za rok. Rozważam jednak wyjazd do pracy za granicę. To utrudni mi przygotowanie do matury. Czy jeśli nie przystąpię ponownie do matury za rok, to będę mógł ją poprawić za dwa lata?
TAK
Osoby, które matury nie zdały, mogą poprawiać ją na tych samych warunkach zgodnie z zasadami, na których przystępowały do niej po raz pierwszy. Pięć lat mają na poprawienie tych części, których nie zaliczyły za pierwszym podejściem. Jeśli w tym czasie nie przystąpią do matury ponownie, to aby otrzymać świadectwo dojrzałości, będą musiały jeszcze raz zdawać wszystkie przedmioty, a nie tylko te niezaliczone.
Podstawa prawna
Art. 44zzn ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy poprawiający wyniki mają dodatkowy termin
Chciałbym skorzystać z prawa do poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości. Nie zdałem języka obcego. Mój kolega spóźnił się na maturę i otrzymał zgodę na przystąpienie do niej jeszcze w czerwcu. Czy mam także takie prawo?
NIE
Egzaminy dojrzałości będą odbywały się w czerwcu. Jest to termin przeznaczony wyłącznie dla osób, które z przyczyn losowych na egzamin w maju nie dotarły, a nie dla tych, którzy chcieliby poprawić wynik. Osoby, które nie zdały jednego egzaminu obowiązkowego, mogą przystąpić do niego ponownie dopiero w sierpniu.
Podstawa prawna
Art. 44zzj ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy poprawka jest możliwa dopiero za rok
Nie rozwiązałem większości zadań na egzaminie z matematyki. Prawdopodobnie go nie zaliczę. Nie widzę zatem sensu, aby podchodzić do dalszych części matury, np. egzaminu ustnego z języka polskiego. Czy prawo do poprawiania niezaliczonych egzaminów maturalnych przysługuje mi dopiero w przyszłym roku?
NIE
Wyniki z egzaminów pisemnych będą ogłoszone w szkole do 30 czerwca br. Dopiero wówczas maturzysta będzie miał pewność, czy udało mu się zaliczyć maturę. Próg 30 proc. nie jest wygórowany i większości maturzystów udaje się go przekroczyć.
Jednak nawet jeśli się to nie uda, to można skorzystać z prawa do ponownego podejścia do egzaminu dojrzałości w terminie poprawkowym. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze – przestąpić do wszystkich jej obowiązkowych części, czyli języka polskiego, nowożytnego i matematyki. Po drugie – podejść również do jednego przedmiotu dodatkowego. Po trzecie – można nie zdać wyłącznie jednego egzaminu. Po czwarte – trzeba złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z niezaliczonego przedmiotu.
Zatem nawet jeśli maturzysta uważa, że jeden przedmiot na pewno oblał, warto, aby do kolejnych również przystąpił. Inaczej nie będzie miał prawa podejść do poprawki jeszcze w wakacje. W tym roku szkolnym poprawkowe egzaminy ustne odbędą się między 24 a 28 sierpnia, 25 sierpnia będzie część pisemna.
Podstawa prawna
Art. 44zzm ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy wezmę udział w naborze na studia
Niestety nie zdałam matury z języka obcego. Czeka mnie poprawka w sierpniu. Rekrutacja na studia już rusza. Obawiam się, że przez to, że maturę będę zdawać dopiero pod koniec wakacji, stracę szansę, aby dostać się na studia. Interesują mnie zwłaszcza bezpłatne kierunki, ponieważ nie stać mnie, aby płacić czesne. Czy mimo egzaminu poprawkowego będę mogła rozpocząć naukę w szkole wyższej jeszcze w tym roku?
TAK
Wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych dotrą do szkół 11 września br. W tym czasie rekrutacja na studia na wielu uczelniach jeszcze trwa. Szkoły wyższe często nawet do końca września prowadzą nabór również na bezpłatne kierunki. Dokumentem uprawniającym do uczestniczenia w nim jest świadectwo dojrzałości. Nie ma znaczenia to, czy absolwent zdał maturę w terminie majowym, czy sierpniowym. Ale problemem może być to, że miejsca na najbardziej obleganych kierunkach mogą być we wrześniu już niedostępne – przynajmniej na studiach stacjonarnych (dziennych) na uczelni publicznej. Można wówczas podjąć naukę na płatnym kierunku i po roku kształcenia starać się przenieść na darmowe studia. Warto też pamiętać, że już od pierwszego roku biedni studenci (którzy mają niski dochód na członka rodziny) mogą starać się o stypendium socjalne. Wówczas można przeznaczyć je na zapłatę czesnego.
Podstawa prawna
Art. 44zzm ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy można poprawić słaby wynik jeszcze w tym roku
Zdałam egzamin maturalny, ale uzyskany wynik mnie nie satysfakcjonuje. Zamierzam zdawać na medycynę, a na tym kierunku progi punktowe są wysokie, moja nota może nie wystarczyć. Dlatego chciałabym ją poprawić. Czy mogę skorzystać z sesji poprawkowej, która odbędzie się w sierpniu?
NIE
Termin poprawkowy przeznaczony jest tylko dla osób, które matury nie zdały w pierwszym podejściu i nie zaliczyły tylko jednego egzaminu. Osoby, które maturę zdały, ale chcą poprawić uzyskany wynik, będą musiały poczekać rok na majowe egzaminy dojrzałości. Obecnie wiele szkół wyższych oferuje studia medyczne i czasem nie warto odkładać decyzji o aplikowaniu na te studia tylko dlatego, iż wydaje się, że uzyskany wynik może być niewystarczający. Trzeba jednak pamiętać, że uczelnia (również publiczna) ma możliwość pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. W przypadku kierunków medycznych może on wynieść maksymalnie 85 zł za jeden fakultet.
Podstawa prawna
Art. 44zzm ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy można przystąpić do egzaminu za rok
Nie zaliczyłem egzaminu maturalnego w tym roku. Nie zdałem egzaminu pisemnego z matematyki i ustnego z języka polskiego. Będę próbował zaliczyć w przyszłym roku. Czy mogę zdawać w swojej szkole?
TAK
Osoby, które w tym roku nie zaliczą egzaminu maturalnego, mają możliwość poprawiania go w przyszłym roku. Wystarczy, że podejdą do tych sprawdzianów, których nie udało im się zaliczyć. W tym celu należy złożyć deklarację (najpóźniej w lutym). Maturę zdaje się ponownie w swojej szkole.
Podstawa prawna
Art. 44zzn ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy mogę dalej zdawać maturę
Nie przystąpiłem do jednego obowiązkowego egzaminu dojrzałości. Po prostu zaspałem. Nie uzyskałem zgody na podejście do tej części matury w terminie dodatkowym. Czy mimo tego zdarzenia mogę podchodzić do kolejnych części egzaminu?
TAK
Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej nie stanowi przeszkody w podchodzeniu do pozostałych. Niestety absolwent nie będzie mógł poprawić tego przedmiotu w terminie poprawkowym. Mogą z niego skorzystać bowiem tylko osoby, które przystąpiły do wszystkich części obowiązkowej matury.
Podstawa prawna
Art. 44zzl ust. 3, art. 44zzm ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).