Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące poprawki matury w 2016 roku. Osoby, które podejdą do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, a nie zaliczą jednego, będą miały prawo poprawiać go w sierpniu. Ci, którzy nie zdadzą większej liczby sprawdzianów, będą mogli próbować dopiero za rok. Terminy obowiązujące w 2017 roku znajdziesz tu >>>>
Czy przez jeden egzamin nie zaliczę matury
W tym roku zdaję maturę. Obawiam się, że nie zaliczyłem egzaminu z matematyki. Z kolei wydaje mi się, że bez problemu zdałem język polski i angielski. Czy niezaliczenie jednego przedmiotu spowoduje, że nie zdam matury?
TAK
Aby zdać maturę, trzeba zaliczyć wszystkie jej obowiązkowe części. Oznacza to, że należy uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z egzaminów pisemnych z języka polskiego, nowożytnego i matematyki. Trzeba zdać również egzamin ustny z języka polskiego i obcego oraz podejść do jednego pisemnego sprawdzianu z dodatkowego przedmiotu. W tym ostatnim przypadku jednak nie ma minimalnej liczby punktów, która go zalicza.
Podstawa prawna
Art. 44zzl ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Art. 24 ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357).
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).
Czy można poprawić maturę za kilka lat
Zdałem jedynie część obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Pozostałe będę mógł poprawić za rok. Rozważam jednak wyjazd do pracy za granicę. To utrudni mi przygotowanie do matury. Czy jeśli nie przystąpię ponownie do matury za rok, to będę mógł ją poprawić za dwa lata?
TAK
Osoby, które matury nie zdały, mogą poprawiać ją na tych samych warunkach zgodnie z zasadami, na których przystępowały do niej po raz pierwszy. Pięć lat mają na poprawienie tych części, których nie zaliczyły za pierwszym podejściem. Jeśli w tym czasie nie przystąpią do matury ponownie, to aby otrzymać świadectwo dojrzałości, będą musiały jeszcze raz zdawać wszystkie przedmioty, a nie tylko te niezaliczone.
Podstawa prawna
Art. 44zzn ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy poprawiający wyniki mają dodatkowy termin