Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o systemie oświaty likwidującą sprawdzian dla szóstoklasistów. Zgodnie z nowelą od nowego roku szkolnego maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego.

Na mocy nowelizacji od roku szkolnego 2016/2017 zlikwidowany zostanie ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Oznacza to, że tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który do niego przystąpił. W miejsce sprawdzianu od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie.

W ubiegłym tygodniu podczas podsumowania ogólnopolskiej debaty "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra Zmiana" minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że uczniowie, który w 2017 r. skończą VI klasę szkoły podstawowej, zamiast do gimnazjów pójdą do VII klasy szkoły powszechnej. Będzie to uregulowane w osobnej nowelizacji.

Podpisana w środę przez prezydenta nowela wprowadza od 2017 r. możliwość odwołania się przez maturzystów od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Analogiczne prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu.

Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki. Listę arbitrów ma prowadzić minister edukacji. Wpis na listę ma następować na wniosek osoby zainteresowanej. Do rozpatrzenia złożonego odwołania dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał po dwóch arbitrów z listy.

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu do niej. Zgodnie z nowelą prawo to przysługuje już maturzystom, którzy w tym roku w maju zdawali egzaminy, a we wtorek poznali ich wyniki. Do tej pory maturzyści podczas wglądu mogli tylko sporządzać odręczne notatki. Od roku szkolnego 2016/2017 r., prawo do sfotografowania swojej ocenionej pracy będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do egzaminu gimnazjalnego.

Wprowadzono także zmiany zasad weryfikacji – na wniosek ucznia lub absolwenta – sumy punktów z egzaminu. Po zmianach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do niej innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę.

W noweli są też zapisy dotyczące zakupu podręczników. Dają one możliwość dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów zakupu dodatkowych podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego dla uczniów. Będzie to możliwe w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych dla wcześniejszych klas podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka.

Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.

Nowelizacja doprecyzowuje katalog jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego uczniowi przybywającemu z zagranicy. Daje też możliwości wskazania mu, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, szkoły innej niż ta, w obwodzie której uczeń mieszka.

Doprecyzowano także oraz ujednolicono zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji). Doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące uzyskania uprawnień szkoły publicznej przez niepubliczne szkoły artystyczne.

Zgodnie z nowelizacją z 1 września 2018 r. zostaną zlikwidowane pomaturalne szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury.

Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego, m.in. przywraca opiniowanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych przez kuratora. Rozszerza skład komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły. Wprowadzono też zapis o dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przez nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

Przepisy dające możliwość wykonywania przez zdającego fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu wejdą w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Nowe regulacje dotyczące zakupu podręczników oraz dotyczące szkół artystycznych, w tym stopniowej likwidacji szkół pomaturalnych bibliotekarskiej i animatorów kultury, wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przepisy wprowadzających zmiany w zakresie dotowania przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.