Do końca marca 2024 roku potrwa nabór wniosków o dofinansowanie edukacji w szkole wyższej. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby z każdym stopniem niepełnosprawności. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie i na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie jest realizowane w ramach programu “Aktywny samorząd”. Mogą z niego skorzystać osoby uczące się nie tylko w szkole wyższej, ale również policealnej, w kolegium, a nawet szkole doktorskiej. Dofinansowanie przysługuje także niepełnosprawnym, którzy mają otwarty przewód doktorski poza studiami.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Od 2024 roku o wsparcie mogą ubiegać się również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wcześniej wsparcie było udzielane wyłącznie w przypadku posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu. Pomoc jest przyznawana osobom, które kontynuują naukę w wyżej wymienionych szkołach. W przypadku studiów wyższych nie ma znaczenia, czy są to studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, czy jednolite. Ze wsparcia mogą też skorzystać studenci studiów podyplomowych. Ponadto bez znaczenia jest tryb studiów - stacjonarne, niestacjonarne, dzienne, wieczorowe, zaoczne lub eksternistyczne.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc, nie mogą mieć żadnych wymagalnych zobowiązań wobec PFRON-u. W przeciwnym razie wszelkie zaległości muszą zostać uregulowane. Dopiero wtedy można złożyć wniosek. Poza tym w programie nie mogą wziąć udziału osoby, które przerwały naukę i przebywają na urlopie dziekańskim lub urlopie zdrowotnym.

Na co można przeznaczyć środki z PFRON-u i ile wynosi dofinansowanie?

Zgodnie z wytycznymi programu “Aktywny Samorząd”, środki mają formę dofinansowania lub refundacji kosztów, które wiążą się z uzyskaniem wykształcenia wyższego. Oznacza to, że można je przeznaczyć na:

  • opłatę czesnego,
  • pokrycie kosztów kształcenia,
  • opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dotyczy osób mających otwarty przewód, ale nie będących studentami studiów doktorskich lub doktoranckich).

Wysokość dofinansowania na semestr/półrocze różni się w zależności od rodzaju kosztów. Jak wygląda to w praktyce?

  • Osoby, które uczą się w szkole policealnej lub kolegium, mogą otrzymać dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do 1100 zł. W przypadku pozostałych wnioskodawców jest to 1650 zł. To wsparcie nie podlega rozliczeniu.
  • Dodatek na opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego wynosi maksymalnie do 4400 zł.
  • Dofinansowanie na opłatę czesnego w ramach nauki na jednym kierunku wynosi do 4400 zł. Uzyskanie wyższej kwoty wsparcia jest możliwe w sytuacji, gdy przeciętna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie przekracza 764 zł netto.

Wysokość dodatków na pokrycie kosztów kształcenia również może ulec zwiększeniu w kilku określonych przypadkach, m.in., gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie, pobiera naukę poza miejscem zamieszkania lub korzysta z usług tłumacza migowego.

Osoby, które studiują na dwóch lub więcej kierunkach jednocześnie, również mogą liczyć na wyższą kwotę wsparcia. W tym przypadku dofinansowanie do każdego kolejnego kierunku wynosi do 50 proc. kosztów czesnego na każdym z tych kierunków.

Jak złożyć wniosek i kiedy nastąpi wypłata dofinansowania?

Do 31 marca potrwa nabór wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024. Do 10 października 2024 roku potrwa z kolei nabór wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025. Osoby, które chcą ubiegać się o wsparcie, muszą złożyć następujące dokumenty.

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Zaświadczenie z uczelni/szkoły o byciu studentem/uczniem.

3. Informację o poniesionych kosztach (opcjonalnie).

4. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w formie zdalnej w obecnym lub poprzednim semestrze (opcjonalnie).

5. Informację o zaliczeniu semestru (opcjonalnie).

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). W takim przypadku wymagane są skany wyżej wymienionych dokumentów.

Osoby, które nie zaliczyły semestru, nie otrzymają ponownego dofinansowania w przypadku powtarzania półrocza. Jedynym wyjątkiem są nieprzewidziane zdarzenia, takie jak poważna choroba lub zamknięcie kierunku. Dofinansowanie do opłaty za czesne oraz za przeprowadzenie przewodu doktorskiego jest przekazywane po zawarciu umowy z PFRON-em. Z kolei dodatek na pokrycie kosztów kształcenia można otrzymać dopiero po podpisaniu i umowy oraz po przekazaniu informacji do realizatora o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem.

Termin wypłaty dofinansowania kosztów czesnego upływa 31 maja 2024 roku (dotyczy wniosków złożonych do końca marca). Z tej formy wsparcia finansowego można skorzystać aż do 20 semestrów nauki na poziomie wyższym.