Nauczyciel przed zatrudnieniem w placówce oświatowej będzie musiał przedstawić dyrektorowi m.in. informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych i zaświadczenie o niekaralności na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
Takie m.in. zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów.
Zgodnie z nim ma powstać centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec pedagogów. Będą w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie ukaranych wydaleniem z zawodu lub zwolnieniem z pracy z 3-letnim zakazem zatrudnienia w oświacie. Ponadto projekt przewiduje, że od września 2016 r. zostaną zniesione godziny karciane. Na podstawie obowiązujących przepisów każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne, a w szkole ponadgimnazjalnej – jedną godzinę. Po zmianach nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia pozalekcyjne zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły.