Do 15 lutego banki mają czas na rozpatrzenie wniosków studentów o kredyt na kształcenie. Po zapadnięciu tej decyzji zainteresowani będą mogli wnioskować o zmianę jego wysokości.
Czy bank poinformuje o postanowieniu
W listopadzie 2015 r. złożyłem wniosek o kredyt studencki wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami. Jest już luty, a nadal nie otrzymałem informacji o decyzji. Brakuje mi środków na utrzymanie na pierwszym roku studiów. Czy bank może tak długo zwlekać z rozpatrzeniem wniosku o kredyt?
TAK
Bank ma czas do 15 lutego na ocenę zabezpieczenia spłaty kredytu. Zanim podejmie decyzję, musi poczekać na informację ministra nauki i szkolnictwa wyższego, jaki jest maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach. Decyzja w tej sprawie zapada w grudniu. Zgodnie z nią w roku akademickim 2015/2016 osoby, które mają dochód nieprzekraczający 2,5 tys. zł miesięcznie na osobę w rodzinie, będą miały prawo do uzyskania takiego wsparcia.
Podstawa prawna
Par. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy można się odwołać od decyzji
Otrzymałem informację, że bank odmówił mi przyznania kredytu. Czy mogę przenieść wniosek do innego banku?
TAK
Jeśli ocena wniosku o przyznanie pożyczki jest negatywna, można do 28 lutego złożyć drugi wniosek o udzielenie kredytu w innym banku. Do niego należy dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające dane dla celów oceny zabezpieczenia spłaty, zaświadczenie z uczelni, że jest się studentem, informację o innych kontynuowanych studiach lub dotychczas ukończonych. Konieczne jest również zaświadczenie potwierdzające, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony pierwotnie w terminie do 15 listopada – musi ono zawierać pieczęć i numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym student pierwotnie starał się o pożyczkę.
Podstawa prawna
Par. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy możliwa jest zmiana wysokości raty
We wniosku o kredyt studencki wskazałem, że wnioskuję o 800 zł miesięcznie. Uważam jednak, że to za duża kwota, i chciałbym ją obniżyć. Czy na tym etapie mogę jeszcze to zrobić?
TAK
W roku akademickim 2015/2016 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło dwie możliwe raty kredytu do wyboru – 600 zł albo 800 zł. Nawet po otrzymaniu informacji o przydzieleniu pożyczki można zmienić wysokości miesięcznej raty wskazanej w pierwotnie złożonym wniosku. Jeżeli student wnioskował o 600 zł i chce podwyższyć ratę do 800 zł, bank w ciągu siedmiu dni od przekazania przez niego tej informacji ponownie oceni zabezpieczenia spłaty pożyczki i poinformuje o wyniku. Nie przeprowadza tej analizy, gdy student uzyskał pozytywną ocenę dla raty wyższej.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 1a i b rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy zbyt wysoki dochód wyklucza pożyczkę
Bank odmówił mi pożyczki, ponieważ dochód na osobę w rodzinie przekraczał wskazany próg, ale nieznacznie. Problem w tym, że moi rodzice nie pomagają mi finansowo, a ich dochody też zostały wzięte pod uwagę. Bank nie miał innych zastrzeżeń dotyczących wniosku. Czy taki jedyny powód może pozbawić mnie prawa do pożyczki na preferencyjnych warunkach?
TAK
Z przepisów jasno wynika, że bank odmawia zawarcia umowy ze studentem, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest większa niż kryterium podane przez ministra nauki. Ten ustala je na podstawie danych podanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego o liczbie przyjętych wniosków o przyznanie pożyczki przez różne banki. Kredyty studenckie kierowane są do osób, których nie byłoby stać na kształcenie. Jeżeli student prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (np. mieszka) z rodzicami, ich dochód jest wówczas brany pod uwagę.
Podstawa prawna
Par. 5 ust. 10 lub 7 ust. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy można się wycofać z pożyczki
Otrzymałam informację, że bank przydzielił mi kredyt na studia. Jednak poprawiła się moja sytuacja materialna – znalazłam pracę w weekendy i nie utrudnia mi to studiowania w trybie dziennym. Czy na tym etapie mogę jeszcze zrezygnować z kredytu?
TAK
To, że bank zgodził się udzielić kredytu na studia, nie oznacza, że osoba, która o niego wnioskowała, nie może już zrezygnować z zadłużenia. Potrzebna jest jeszcze umowa. Osoby zainteresowane pożyczką powinny ją podpisać do końca marca. Zostaną w niej określone takie kwestie, jak:
● okres i terminy wypłacania pożyczki,
● terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty zaciągniętego kredytu,
● wysokość oprocentowania,
● wysokość rat.
Podstawa prawna
Par. 7 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy ponownie muszę złożyć wniosek
W tym roku kończę licencjat i zamierzam podjąć studia magisterskie. Czy znowu będę musiał przechodzić całą procedurę, aby otrzymać kredyt na kontynuowanie studiów?
NIE
Osoba, która otrzymywała kredyt na studiach pierwszego stopnia, ma prawo do niego na studiach drugiego stopnia, bez konieczności ponownego składania wniosku. Takie same prawo mają również doktoranci.
W takich przypadkach kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dane wymagane dla celów oceny zabezpieczenia jego spłaty. Bank może odmówić podpisania aneksu do umowy, jeżeli ocena zabezpieczenia będzie negatywna.
Podstawa prawna
Par. 8 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy bank automatycznie wypłaci kredyt
Dopiero za kilka tygodni bank zawrze ze mną umowę o kredyt na studia. Tymczasem mam pilne wydatki. Czy z dniem zawarcia umowy pieniądze wpłyną na moje konto również z wyrównaniem za poprzednie miesiące?
NIE
Pierwsze pieniądze wpłyną, począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym została zawarta umowa z bankiem. Co ważne, będą wypłacone z wyrównaniem od października. Później miesięczne transze pożyczki będą przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę co miesiąc – za dziesięć miesięcy (od października do lipca danego roku akademickiego).
Podstawa prawna
Par. 8 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy muszę spełniać dodatkowe wymogi
Zamierzam podpisać umowę z bankiem o udzielenie pożyczki na studia. Czy w trakcie pobierania kredytu będę zobowiązany do spełniania dodatkowych warunków?
TAK
Przede wszystkim do czasu ukończenia studiów doktoranckich trzeba przedstawiać bankowi ważną legitymację w celu potwierdzenia statusu studenta. Z tego zobowiązania należy wywiązywać się dwa razy w roku do 31 marca oraz do 31 października. Natomiast jeśli kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów.
Ponadto jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o:
● urlopie od zajęć na uczelni,
● utracie statusu studenta,
● zawieszeniu w prawach studenta,
● ukończeniu kształcenia w szkole wyższej.
Musi także poinformować bank o wszelkich zdarzeniach powodujących wydłużenie okresu, na który udzielono mu pożyczki, a w szczególności o niezaliczeniu semestru lub roku studiów.
Podstawa prawna
Par. 10 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).