Czesne niezapłacone przed 1 października 2014 r. przedawnia się dopiero po 10 latach. Firmy windykacyjne i uczelnie nie odpuszczą zaległych płatności.
Wątpliwości co do przedawnienia studenckich długów miała rozstrzygać nowelizacja z 11 lipca 2014 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198), która obowiązuje od 1 października 2014 r. Wprowadziła ona trzyletni okres przedawnienia roszczeń uczelni wobec studentów. Wcześniej sądy przyjmowały różną interpretację, np. o dług mogły się upomnieć przez dwa, trzy, a nawet 10 lat.
Dodatkowo nowelizacja w przejściowym art. 32 wskazała, że trzyletni okres przedawnienia dotyczy wszystkich umów zawartych ze studentami, również tych podpisanych przed 1 października 2014 r. Mimo tej regulacji sądy nadal rozstrzygają na niekorzyść studentów (patrz infografika). Zapadła też uchwała Sądu Najwyższego, z której wynika, że do przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie umów zawartych przed 1 października 2014 r. ma jednak zastosowanie 10-letni termin.