Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliło wysokość progu dochodowego uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego.

W dniu 21 grudnia 2015 r. Minister ustalił maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016 na poziomie 2500 zł.

W roku akademickim 2014/2015 było to 2300 zł.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Wniosek o przyznanie kredytu składa się do dnia 15 listopada 2015 r. w jednym z następujących banków:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2015/2016 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona). We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego