Student nie musi udokumentować w banku, na co chce przeznaczyć pożyczone pieniądze. Otrzyma korzystne oprocentowanie spłacanych rat kredytu w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP, a w razie zdarzeń losowych może starać się o umorzenie nieuiszczonej kwoty.
Czy można złożyć wnioski w kilku bankach
Mam 20 lat i po wakacjach chcę zacząć studiować. Rodzice utrzymują się z emerytury, więc nie sfinansują mojego utrzymania w mieście, w którym ma siedzibę uczelnia. Dlatego będę starał się o kredyt studencki. Czy złożenie wniosków jednocześnie w kilku bankach ułatwi mi otrzymanie pieniędzy – pyta pan Roman.
NIE
Student ma prawo złożyć wniosek tylko w jednym banku. Może otrzymać tylko jedną pożyczkę, albo tylko jeden kredyt na okres studiów, a potem także studiów doktoranckich. Sam decyduje o wyborze banku z czterech, które udzielają kredytów. Są to banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Obecnie wnioski studentów przyjmują: PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, oraz SGB-Bank SA. Termin składania ich upływa 15 listopada. Dopiero, gdy bank negatywnie oceni zabezpieczenie spłaty przez wnioskodawcę, może on w terminie do 28 lutego złożyć w innym banku wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami i zaświadczeniem potwierdzającym, że pierwotnie wniosek o kredyt złożył w terminie do 15 listopada.
Panu Romanowi radzimy, aby po wakacjach w momencie składania wniosku o kredyt studencki sprawdził jednak, czy lista banków obecnie kredytujących nie uległa zmianie. Zanim złoży wniosek na formularzu ustalonym przez bank, warto, aby zapoznał się także ze wszystkimi ofertami. Wprawdzie ujęte w nich najważniejsze parametry kredytu studenckiego nie mogą się różnić, ponieważ zostały określone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu z 18 maja 2010 r., to jednak mogą proponować różne sposoby spłaty kredytu, wymaganą liczbą poręczycieli i warunki, jakie trzeba spełniać, a także wysokość prowizji, jakiej bank żąda za udzielenie kredytu.
Podstawa prawna
Par. 2–6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Art. 6 ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1026).
Czy bank przyzna kredyt bez względu na rodzaj uczelni
Córka pani Zdzisławy chce zaciągnąć kredyt. Koleżanka namawia ją na wzięcie kredytu studenckiego, bo uważa, że jest bardziej korzystny niż inne oferowane przez banki. Córka studiuje zaocznie w szkole niepublicznej, a po uzyskaniu licencjatu planuje uczyć się dalej. Czy dostanie kredyt na cały okres nauki – pyta pani Zdzisława.
TAK
Córka może ubiegać się o kredyt, ponieważ takie prawo mają również studenci szkól niepublicznych, którzy naukę pobierają w systemie zaocznym. Oprócz nich mogą też ubiegać się studenci szkół publicznych uczący się w systemie dziennym, wieczorowym (pod warunkiem że rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 lat) oraz studiów doktoranckich. Kredyt przyznawany jest na czas, który obejmuje okresy studiów w poszczególnych uczelniach (np. gdy po licencjacie student chce kontynuować naukę, aby uzyskać tytuł magistra), a następnie studiów doktoranckich. Bank wypłaca więc kredyt przez okres do 10 lat(w każdym roku akademickim w miesięcznych ratach przez 10 miesięcy – od października do lipca), a w przypadku podjęcia studiów doktoranckich dodatkowo, ale nie dłużej niż przez cztery lata. Natomiast w pierwszym roku pobierania kredytu, czyli w tym, w którym zawarto umowę, pierwsza transza zostanie wypłacona w następnym miesiącu po jej podpisaniu, czyli znacznie później niż w październiku, ale z wyrównaniem za poprzednie miesiące.
Do czasu ukończenia studiów córka czytelniczki powinna przedstawiać bankowi dwa razy w roku (do 31 marca i do 31 października) ważną legitymację studencka, by w ten sposób potwierdzić, że się uczy, a do czasu ukończenia studiów doktoranckich ważną legitymację doktoranta (raz w roku do 31 października). Aby pobierać kredyt po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, nie trzeba składać kolejnego wniosku o jego udzielenie. Wystarczy przedstawić w banku zaświadczenie z uczelni o tym, że się nadal studiuje, oraz dane, jakich wymaga bank w celu oceny, czy spłata jest właściwie zabezpieczona. Natomiast kredytobiorcom korzystającym z urlopu od zajęć w uczelni bank zawiesza wypłatę rat kredytu.
Podstawa prawna
Par. 2, 8–11 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Czy istnieje możliwość umorzenia spłaty
Przestałem studiować, więc teraz przygotowuję się do spłacania kredytu, który kilka lat temu zaciągnąłem. W jakich ratach muszę pieniądze przekazywać do banku? Co z odsetkami? Czy bank może umorzyć mi przynajmniej część pożyczonej kwoty – pyta pan Jacek.
TAK
Spłatę kredytu wraz z odsetkami należy rozpocząć po upływie dwóch lat od ukończenia studiów. Odsetki wynoszą połowę stopy redyskonta weksli NBP (w lutym 2016 r. wynosiła 1,75 proc.). Natomiast w razie przerwania nauki kredyt trzeba zacząć spłacać począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym należy przedstawić w banku ważną legitymację studencką albo doktorancką. Spłat należy dokonywać w miesięcznych ratach i jest ich dwa razy więcej niż rat, w których wypłacany był kredyt. Można też spłacić całość zadłużenia wcześniej. Nie spłaca się odsetek przez dwa lata od ukończenia studiów, ponieważ przez ten okres pokrywał je Bank Gospodarstwa Krajowego.
O umorzenie 20 proc. pozostałej do spłaty kwoty ma prawo ubiegać się osoba, która ukończyła studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów. Możliwe jest też umorzenie kredytu w całości lub w części z przyczyn losowych, np. trudnej sytuacji życiowej, trwałej niezdolności do pracy, śmierci kredytobiorcy. W razie trudności w spłacie kredytobiorca może ubiegać się w banku o zmniejszenie wysokości rat lub czasowe zawieszenie spłaty nawet na 12 miesięcy.
Podstawa prawna
Par. 8–17 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
Art. 8–10 ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1026).
Czy bank sprawdza wydatki studenta
Pan Janusz studiuje. Aby polepszyć swoje finanse, postanowił zaciągnąć kredyt studencki. – Dowiedziałem się, że przyznanie go zależy od sytuacji materialnej rodziny. Jakich formalności muszę dopełnić, aby dostać kredyt i uzasadnić sytuację materialną? Czy pieniądze trzeba przeznaczyć wyłącznie na wydatki związane ze studiowaniem – pyta czytelnik.
NIE
Kredytobiorca nie ma obowiązku przeznaczenia pieniędzy wypłaconych przez bank wyłącznie na swoje utrzymanie w okresie kształcenia oraz na czesne i zakup podręczników. Dlatego ubiegając się kredyt studencki, nie trzeba wskazywać, na co zostaną przeznaczone otrzymane środki. Natomiast we wniosku składanym w banku (na formularzu opracowanym przez ten bank) należy podać m.in.: imię i nazwisko, numer PESEL (a w razie jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę i miejsce urodzenia, adres oraz dane dotyczące studiów – nazwę i adres uczelni, poziom kształcenia, kierunek i formę nauki. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie z uczelni oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów banku potrzebnych w celu oceny, czy zabezpieczenie spłaty przez kredytobiorcę jest należyte. Student kredytobiorca powinien więc wskazać poręczycieli, którzy spłacą zobowiązanie w razie zalegania przez niego z płatnościami. Najczęściej są to rodzice, a gdy nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej albo nie żyją, poręczycielem może zostać Bank Gospodarstwa Krajowego.
Student powinien też udokumentować wysokość dochodów na osobę w swojej rodzinie i do wniosku dołączyć potwierdzenie ich wysokości, a także oświadczenie o liczbie członków rodziny. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają osoby, których rodziny mają niskie dochody.
Podstawa prawna
Par. 2–6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1).