Od września prowadzę miniżłobek dla 15 dzieci. Moja placówka spełnia wszystkie wymogi i jest zarejestrowana w urzędzie miasta. Nie otrzymuję jednak żadnego dofinansowania na ten cel z budżetu samorządu i muszę opierać się tylko na opłatach od rodziców. Dowiedziałam się od jednego z urzędników, że swoje dotacje przyznaje Ministerstwo Pracy w ramach programu „Maluch”. Czy w 2016 r. też będzie możliwość uzyskania takiego wsparcia – pyta pani Natalia.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera finansowo nie tylko gminy, ale również inne podmioty, które prowadzą miejsca opieki dla dzieci poniżej 3. roku życia, czyli żłobki i kluby dziecięce, lub zatrudniają dziennych opiekunów. Służy do tego program „Maluch”. W jego ramach co roku ogłaszany jest konkurs, w którym można starać się o uzyskanie dofinansowania. Kolejna edycja „Malucha” – tym razem na 2016 r. – została właśnie rozpoczęta.
Dla właścicieli placówek niegminnych, czyli prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przeznaczony jest moduł drugi konkursu. Zakłada on możliwość uzyskania dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym również tych, które zostaną dopiero uruchomione w 2016 r. Dotacja ma wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kwota wsparcia może okazać się niższa, bo wszystko będzie zależało od tego, ilu właścicieli prywatnych placówek weźmie udział w konkursie i na jaką liczbę dzieci będą ubiegać się o budżetowe środki.
Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz, który jest dołączony do ogłoszenia konkursowego zamieszczonego na stronie www.mpips.gov.pl lub www.zlobki.mpips.gov.pl. Dla podmiotów niegminnych przewidziany jest formularz nr 2b. Należy go przesłać do właściwego urzędu wojewódzkiego do 12 stycznia 2016 r. Formularz powinien być przekazany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W pierwszym przypadku można go złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Z kolei oferta wysyłana e-mailem musi mieć następujący temat „Oferta Maluch 2016 – moduł 2 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_podmiotu_którego_dotyczy_oferta”. Adresy e-mail odpowiednie dla poszczególnych województw również są umieszczone w załączniku do ogłoszenia konkursowego. Przedsiębiorca lub firma prowadzący więcej niż jedno miejsce opieki na terenie gminy również wysyłają jeden formularz, ale muszą w nim wyodrębnić oddzielnie każde z nich.
Wprawdzie zasady konkursu wskazują, że dokumentem pozwalającym na wzięcie w nim udziału jest prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, ale przewidują również, że wojewodowie mogą na tym etapie wymagać np. przedstawienia kalkulacji dotyczącej miesięcznych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki, takich jak opłaty za czynsz, media lub ogrzewanie. Ponieważ informacje o dodatkowych dokumentach muszą być zamieszczone na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, właściciel prywatnej placówki powinien sprawdzić, czy w jego przypadku też są one konieczne.
Ponadto w stosunku do podmiotów niegminnych wzorem ubiegłych edycji konkursu wprowadzony został wymóg obniżenia opłaty pobieranej od rodzica o kwotę przyznanej dotacji. Dokumenty potwierdzające zmniejszenie należności trzeba będzie później przedstawić wojewodzie w terminie, który zostanie określony w umowie pozwalającej na przekazanie dofinansowania. Kolejnym warunkiem, który został zachowany w konkursie na 2016 r., jest zobowiązanie się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki, na które zostanie przyznana dotacja, przez pewien czas. Dla modułu drugiego, czyli wsparcia do bieżących kosztów utrzymania, wynosi on jeden rok. To oznacza, że prywatna placówka musi utrzymać dofinansowane miejsca przynajmniej do 31 grudnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu
Zgodnie z zasadami „Malucha” złożone wnioski będą rozpatrywane pod względem merytorycznym przez wojewodów. W razie stwierdzenia błędów w ofercie właściciel żłobka zostanie o tym powiadomiony przez urzędników i będzie miał 15 dni na poprawienie formularza. Rozstrzygnięcia konkursu i podziału pieniędzy dla poszczególnych województw dokona minister pracy. Dla modułu drugiego ma to nastąpić do 1 lutego 2016 r. Podmioty, które uzyskają dofinansowanie, będą miały 10 dni na dostarczenie do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego oświadczenia o przyjęciu dotacji. Jego wzór zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym czasie może spowodować podjęcie przez wojewodę decyzji o wykluczeniu placówki z listy tych, którym przyznano budżetowe wsparcie. Z kolei umowa w sprawie przyznania dofinansowania zostanie podpisana przez wojewodę z właścicielem prywatnego miejsca opieki w ciągu 15 dni od momentu uzyskania przez niego na ten cel środków z Ministerstwa Finansów. Natomiast samo przekazanie pieniędzy rozpocznie się w ciągu 14 dni od złożenia przez podmiot niegminny wniosku o wypłatę dotacji. Przy czym warunek ten obowiązuje, o ile będzie wynikać ze wspomnianej umowy. Ponadto właściciel prywatnej placówki musi ją rozliczać w sposób wskazany przez wojewodę. Jeżeli nie wykorzysta całej dotacji do końca 2016 r., będzie zobligowany do jej zwrotu nie później niż do 15 stycznia 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.).