Studenci, który nie są obywatelami polskimi i nie kształcą się w polskiej szkole wyższej, również powinni mieć prawo do korzystania z ulg na przejazdy pociągami – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Wskazuje, że art. 4 ust. 4a ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.) określa, iż prawo do 51 proc. ulgi na przejazdy pociągami posiadają studenci do ukończenia 26. roku życia. Dodatkowo z rozporządzenia ministra infrastruktury wynika, że studenci – obywatele Unii Europejskiej i studenci – członkowie rodziny obywatela UE mają prawo do takiej samej ulgi jak Polacy, o ile okażą legitymację studencką wydaną przez polską szkołę wyższą albo międzynarodową legitymację studencką International Student Identity Card (ISIC) wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu.
– Rozporządzenie zatem wprowadza dodatkowe kryteria, które nie wynikają z ustawy, a zatem jest to niezgodne z Konstytucją RP – zauważa Adam Bodnar, RPO.