W przyszłym roku będę zdawać egzamin dojrzałości. Planuję zaliczać wiele przedmiotów dodatkowych, ponieważ jeszcze nie zdecydowałam się na konkretny kierunek studiów, a chciałabym brać udział w rekrutacji na kilka z nich. Obawiam się jednak, że przygotowanie się do tak wielu egzaminów może za bardzo mnie obciążyć. W liceum ze wszystkich przedmiotów osiągam bardzo dobre wyniki. Co mogę zrobić, aby ułatwić sobie egzamin dojrzałości – pyta pani Agnieszka
Kalendarz matur 2016 / Dziennik Gazeta Prawna
Poza językiem polskim, obcym i matematyką obowiązkowo maturzysta musi zdawać tylko jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Nie musi przy tym uzyskać z niego 30 proc. punktów, by zaliczyć maturę. Ważne jest tylko to, aby do niego przystąpić. Maturzysta może zdecydować się na zdawanie maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Dobrze jest przed ich wyborem sprawdzić, które biorą pod uwagę wydziały szkół wyższych przy rekrutacji na poszczególne kierunki i tylko na nie się zdecydować. Lepiej uzyskać bardzo wysoki wynik z dwóch egzaminów dodatkowych, które uwzględnia uczelnia przy naborze na konkretny kierunek, niż z czterech – słaby.
Na ulgowe traktowanie mogą liczyć laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych. Są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie dojrzałości otrzymują z niego najwyższą notę. Na cenzurce zamiast wyniku egzaminu dojrzałości z przedmiotu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego 100 proc. punktów.
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zaktualizowała wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia w roku szkolnym 2015/2016. Jest ich 18. Są to m.in. olimpiady: matematyczna, chemiczna, biologiczna, informatyczna, z języka polskiego, niemieckiego i francuskiego. Przeprowadzają je np. szkoły wyższe lub instytuty Polskiej Akademii Nauk. Olimpiady nie są organizowane ze wszystkich przedmiotów, które można wybrać na maturze. Osoby, które np. liczą na zwolnienie z języka włoskiego, nie mają tej możliwości. Taka olimpiada nie widnieje bowiem w wykazie opracowanym przez CKE.
Laureaci lub finaliści konkursów, którzy chcą zostać zwolnieni z egzaminu, powinni złożyć do dyrektora szkoły zaświadczenie poświadczające udział w konkursie i zdobycie odpowiedniego tytułu. Gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać jego zmiany lub zdecydować się na inny poziom. Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian należy złożyć do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2016 r. Takie uprawnienie przysługuje tylko laureatom lub finalistom, pozostali mają czas na wybór przedmiotów maturalnych do 7 lutego 2016 r.
Szkoła powinna niezwłocznie poinformować dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, a także o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym)

Co trzeba zdać na maturze, aby ją zaliczyć

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

● dwóch egzaminów w części ustnej,

● czterech – w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

● z języka polskiego (bez określania poziomu),

● z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej: ● z języka polskiego (na poziomie podstawowym),

● z matematyki (na poziomie podstawowym),

● z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym),

● z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Podstawa prawna
Par. 25 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 959). Art. 44 zzh ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).