Słabo zdałem maturę. Wyniki nie są wystarczająco wysokie, aby dostać się na bezpłatne studia na wybranym przeze mnie kierunku. W tym roku zamierzam ponownie przystąpić do egzaminu dojrzałości. Komu mam zgłosić chęć jego zdawania – pyta pan Marek.
Osoba, które jest zainteresowana ponownym przystąpieniem do matury, powinna złożyć deklarację. W niej wskaże, jakie przedmioty maturalne zamierza zdawać.
Ci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2014/2015, powinni oddać ją do dyrektora swojej szkoły. Obowiązują dwa terminy. Pierwszy – na złożenie deklaracji wstępnej – upłynął 30 września. Drugi, ostateczny, minie 7 lutego 2016 r. Wystarczy złożyć jedną z nich. Przykładowo, jeżeli absolwent przekazał wstępną deklarację, a nie oddał drugiej, ta pierwsza przekształca się w ostateczną.
Uwaga! Po 7 lutego nie ma już możliwości zmiany wybranych przedmiotów, które zainteresowany chciałby zdawać na maturze w maju.
Odrębne zasady obowiązują osoby, które zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości w innej szkole niż ta, którą ukończyli. Wówczas czas na złożenie deklaracji maturalnej mija 31 grudnia i należy przekazać ją do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Taka sama zasada dotyczy osób, których liceum ogólnokształcące zostało zlikwidowane.
Czas na złożenie deklaracji do 31 grudnia mają także ci, którzy uzyskali świadectwo za granicą, lub absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, np. ci, którzy zdawali starą maturę przed 2005 r. O miejscu przystąpienia do egzaminu dojrzałości dyrektor OKE powinien poinformować do 10 marca.
Osoby, których egzamin ma być dostosowany do ich potrzeb (np. niepełnosprawne), do deklaracji powinny dołączyć również dokumenty potwierdzające uprawnienia do skorzystania z tej możliwości.
Ponadto w deklaracji należy podać m.in. dane dotyczące maturzysty – adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail. Trzeba również oświadczyć, że informacje teleadresowe umożliwiają kontakt z maturzystą oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z egzaminem i rekrutacją na studia.
Podstawa prawna
Par. 33 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 959).