Za rok składam papiery na uczelnię w Wielkiej Brytanii. Tam liczy się średnia z wszystkich matur, w tym ustnych, a każdy egzamin trzeba zdać powyżej 80 proc. Byłem w klasie z rozszerzonym polskim, przykładałem się do nauki. Egzamin pisemny zdałem bardzo dobrze, jednak z ustnego otrzymałem mniej więcej 60 proc. Taka jest nowa formuła egzaminu od 2015 r., że nie ma się wpływu na to, co się wylosuje. Chciałbym ten wynik poprawić. W Polsce się tego generalnie nie robi, bo matura ustna nie ma znaczenia przy przyjmowaniu na studia, ale w mojej sytuacji jest bardzo ważna. Czy maturę ustną też mogę poprawić.
Wynik każdego egzaminu można poprawić – zarówno tych zdawanych pisemnie, jak i ustnie. Maturzysta, który w tym roku zaliczył wszystkie przedmioty, może jednak podwyższyć punktację dopiero za rok – w majowej sesji maturalnej w 2016 r. W tym celu będzie musiał najpóźniej w lutym złożyć u dyrektora swojej szkoły deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Ktoś, kto w tym roku zdawał maturę po raz pierwszy, czyli w nowej formule (od 2015 r.), w przyszłym roku też będzie poprawiać ją na tychże zasadach. Czyli w przypadku ustnego języka polskiego będzie właśnie losował pytanie, na które przygotuje krótką wypowiedź, a następnie udzieli odpowiedzi na pytania egzaminatorów. Ma tylko ulec zmianie katalog pytań, które losują maturzyści.
Natomiast osoby, które zamierzają poprawić wynik maturalny, a zdawały egzaminy jeszcze w starej formule (obowiązkowo do 2014 r.), będą mogły do niej przystępować w tejże formie, czyli w przypadku egzaminu ustnego z języka polskiego przygotują prezentację na wybrany przez siebie temat, a następnie odpowiedzą na pytania egzaminatorów. Będą mogły go zmienić i przygotować inne wystąpienie niż przedstawione wtedy, gdy za pierwszym razem zdawały egzamin.
Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła, że przyszłoroczne egzaminy dojrzałości rozpoczną się w środę – 4 maja 2016 r. Z kolei terminy matur z polskiego w nowej formule zostaną wyznaczone między 9 a 21 maja, w starej między 4 a 27 maja. Dokładny dzień i godzinę określi dyrektor szkoły.
Inna jest sytuacja osób, które w tym roku przystępowały do egzaminu maturalnego, ale nie zdały go i muszą poprawić wynik uzyskany z ustnego języka polskiego. Te osoby mają prawo do ponownego zdawania matury jeszcze w sierpniu br. Egzaminy ustne odbędą się między 24 a 28 sierpnia w macierzystej szkole, pisemne – 25 sierpnia. Szczegółowe terminy ustala i ogłasza dyrektor komisji okręgowej na stronie internetowej do 10 sierpnia 2015 r.
O zamiarze przystąpienia do matury trzeba poinformować dyrektora szkoły macierzystej. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (termin minął 7 lipca).
Na poprawienie wyników egzaminu dojrzałości maturzysta ma pięć lat od przystąpienia do niego po raz pierwszy. Trzecia i kolejne próby uzyskania wyższego wyniku będą płatne.

Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego, może ponownie go zdawać w terminie poprawkowym, jeśli:

STARA FORMUŁA

● przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej;

● nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej;

● żaden z jego egzaminów nie został unieważniony.

NOWA FORMUŁA

● przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej;

● przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym;

● nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej;

● żaden z jego egzaminów nie został unieważniony.

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu poprawkowego

Czesław Jabłoński, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Czy absolwent, który po raz kolejny w maju 2015 r. przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego i go nie zdał, może ponownie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w terminie poprawkowym w sierpniu 2015 r.?

Tak, jeśli we wcześniejszych sesjach egzaminacyjnych zdał egzaminy z pozostałych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej.

Czy absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie majowym, może przystąpić do tego egzaminu w terminie poprawkowym w sierpniu?

Nie, ponieważ jednym z warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest przystąpienie do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej w terminie majowym.

Czy absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w nowej formule z jednego przedmiotu obowiązkowego (np. matematyki) i uzyskał wynik poniżej 30 proc. punktów z przedmiotu dodatkowego, może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym?

Tak, ponieważ wynik z przedmiotu zdawanego jako dodatkowy nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego (nie ma ustalonego progu zaliczenia). Warunkiem niezbędnym jest przystąpienie do tego egzaminu oraz fakt, że nie został on unieważniony.

Podstawa prawna

Art. 24, 29 ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357). Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.). Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. nr 65, poz. 400 ze zm.).