Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 275 568 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do pisemnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Egzamin maturalny zdało 74 proc. maturzystów. Więcej niż jednego przedmiotu nie zaliczyło 7 proc. zdających. Oznacza to, że będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości dopiero w przyszłym roku. Pozostali, czyli 19 proc. nie uzyskało wymaganej liczby punktów z jednego przedmiotu i będą mogli przystąpić do poprawki w sierpniu.

Najwięcej problemów zdający mieli z matematyką. Pozytywny wynik uzyskało 82 proc. maturzystów. Średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym to 55 proc., a na rozszerzonym 41 proc. Lepiej uczniowie poradzili sobie z językiem polskim. Tu średni wynik to odpowiednio 66 proc. i 61 proc.

Jako język obcy najwięcej uczniów wybrało język angielski. Maturę z tego przedmiotu zaliczyło 97 proc. uczniów, a średnie wyniki 77 proc. i 63 proc.

Wśród przedmiotów dodatkowych, najlepiej uczniom poszła filozofia i historia muzyki. Uczniowie na tych przedmiotach uzyskiwali średnio 62 proc. i 60 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów. Najsłabiej wypadł egzamin z geografii i biologii. Maturzyści otrzymali z nich średnio 41 proc. i 43 proc.

Stuprocentową zdawalność miały egzaminy z języka białoruskiego, litewskiego, hiszpańskiego i ukraińskiego.