Ranking Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy składa się z sześciu głównych kryteriów, które z kolei zawierają w sobie po kilka wskaźników. Łącznie jest ich 31.

Prestiż odpowiada za 24 proc. punktów, jakie może dostać uczelnia. Składają się na niego: preferencje pracodawców (badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw mających główną siedzibę w Polsce) oraz ocena przez kadrę akademicką (w ciągu ostatnich trzech lat w badaniu udział wzięło 808 nowo mianowanych profesorów belwederskich i 1553 nowo mianowanych doktorów habilitowanych). Dwa z 24 punktów można zdobyć za obecność w rankingach światowych.
Za 9 proc. punktów odpowiadała innowacyjność – m.in. to, czy uczelnia pozyskuje środki z UE, jak efektywnie finansuje badania, ile licencji sprzedaje i ile powstało firm komercjalizujących prowadzone na niej badania.
Za 15 proc. odpowiada potencjał naukowy uczelni. W tym wskaźniku liczą się: uprawnienia habilitacyjne oraz doktorskie, ocena parametryczna, a także nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni.
Efektywność naukowa to 26 proc. punktów możliwych do zdobycia. Ważne jest kryterium rozwoju kadry własnej, czyli to, ile tytułów naukowych uzyskują pracownicy uczelni. Liczą się też prowadzone kierunki magisterskie, oferta kształcenia podyplomowego, publikacje, cytowania i h-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony według zmodyfikowanej metody Hirscha.
11 proc. punktów w rankingu uczelnie mogą dostać za warunki kształcenia. Liczy się to, jak wykwalifikowana jest kadra, jakie uczelnia posiada akredytacje, jaka powierzchnia sal przypada na jednego studenta. Dla układających ranking ważne były też zasoby biblioteczne.
15 proc. to z kolei umiędzynarodowienie uczelni, na które składają się programy studiów w językach obcych, studenci cudzoziemscy, wyjazdy i przyjazdy zagranicznych studentów. Ważne jest nawet to, czy uczelnia przyjmuje żaków z więcej niż 10 różnych krajów.
Podobne kryteria, ale w nieco innych proporcjach, obowiązują w dwóch pozostałych zestawieniach – Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich oraz Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.