Osoba, która utraciła zagraniczny dyplom, będzie mogła się starać o potwierdzenie posiadanego wykształcenia na polskich uczelniach.
Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
– Projektowane rozporządzenie wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które utraciły lub nie miały możliwości uzyskania oficjalnego dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe w związku z sytuacją polityczną w kraju, w którym się uczyły – uzasadnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
Projekt wprowadza postępowanie poświadczające. Zgodnie nim osoba zainteresowana potwierdzeniem swego wykształcenia powinna złożyć wniosek do rady wydziału (posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora) właściwej ze względu na dziedzinę, w której się uczyła. We wniosku należy podać m.in. dane osobowe, przyczynę braku dyplomu, pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji i tytułu zawodowego, daty rozpoczęcia studiów i wydania dyplomu oraz nazwę i miejsce (państwo) działania instytucji, która go wydała. Ponadto musi się w nim znaleźć nazwa świadectwa, na podstawie którego osoba ubiegająca się o potwierdzenie ukończenia studiów została na nie przyjęta, a także informacje o odbytych praktykach, pracy dyplomowej, doświadczeniu zawodowym itd.
Za postępowanie trzeba zapłacić. Opłata wynosić może maksymalnie 10 proc. stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego. W tym roku zostało ono ustalone na 5390 zł. Oznacza to, że zainteresowany zapłaci do 539 zł.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji