Złożyłam wniosek o kredyt studencki w jednym z banków, jednak pracownicy okazali się niekompetentni. Nie udzielili mi wszystkich niezbędnych informacji, np. o możliwości udzielania poręczeń przez BGK. W związku z tym wskazane przeze mnie poręczenie okazało się niewystarczające i bank odmówił przyznania pożyczki. Wiem, że wnioski o kredyty studenckie na preferencyjnych warunkach są przyjmowane raz w roku – do 15 listopada. Czy mimo to mogę jeszcze złożyć wniosek o udzielenie pożyczki w innym banku – pyta pani Ewa.
Studenci, którym bank odmówi zawarcia umowy o udzielenie kredytu z powodu niewystarczającego poręczenia, mogą jeszcze do 28 lutego 2015 r. przenieść wniosek do innej placówki. Kredytów studenckich na preferencyjnych warunkach, czyli z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa, udzielają PKO Bank Polski SA, Bank Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB Bank SA. Do przenoszonego wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że pierwsze podanie o udzielenie pożyczki zostało złożone do 15 listopada, ponieważ tego dnia upływa termin, w którym można się ubiegać o te pieniądze w danym roku akademickim. Zaświadczenie powinno zawierać pieczęć i numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym student pierwotnie złożył wniosek.
Aby móc skorzystać ze wsparcia, trzeba spełnić wskazane w przepisach warunki. Po pierwsze, są do niego uprawnieni studenci, który rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. Po drugie, w pierwszej kolejności przyznawany jest tym, których dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie w średniej miesięcznej wysokości nie przekraczają progu ustalanego co roku przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – w tym roku akademickim to maksymalnie 2,5 tys. zł. Trzecim warunkiem jest właśnie pozytywna ocena zdolności spłaty zaciągniętego zobowiązania, a tej dokonuje udzielający kredytu. Konieczne jest zatem uzyskanie poręczenia, którego mogą udzielić np. rodzice studenta. W tym celu niezbędne jest przekazanie weksla in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Ubodzy studenci mogą także wnioskować o udzielenie poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku BGK 100 proc. poręczeń otrzymają studenci pozbawieni opieki rodzicielskiej oraz ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, a u osób, u których nie jest on wyższy niż 1000 zł – 70 proc. Z kolei ARMiR może poręczyć do 80 proc. lub do 100 proc. kredytu w zależności od dochodu studenta. Z prośbą o jego udzielenie przez BGK lub ARMiR trzeba wystąpić już na etapie składania wniosku.
Studenci, którym inny bank odmówi również kredytu, będą mogli wnioskować o pożyczkę w kolejnym roku akademickim (2015/2016). Z tym że ewentualny kredyt będzie im wypłacany tylko przez następujący okres nauki. Transza kredytu wynosi w tym roku akademickim 600 zł miesięcznie, a pomoc na studiach można pobierać nawet przez sześć lat. Przy rozpatrywaniu wniosku bank nie bierze pod uwagę tego, na jakiej uczelni kształci się student – publicznej czy niepublicznej. Na jego przyznanie nie mają także wpływu kierunek studiów, tryb studiów (dziennie czy zaocznie) ani to, na którym roku studiów jest wnioskujący.
Ważne
Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Liczba rat kredytu to dwukrotność wypłaconych transz
Krok po kroku do kredytu
● Niezbędne jest dostarczenie:
– potwierdzenia o dochodach rodziny studenta
– zaświadczenia z uczelni, że wnioskodawca posiada status studenta
– dokumentów wymaganych przez bank dla oceny zdolności kredytowej i zabezpieczania spłat kredytu
● Do 15 lutego bank zobowiązany jest poinformować studenta o decyzji w sprawie udzielania kredytu studenckiego
● Do 28 lutego student, który nie otrzymał kredytu może przenieść wniosek o jego udzielenie do innego banku
● Do 31 marca studenci, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mają czas na zawarcie umowy z bankiem
● Kredyt jest wypłacany w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uruchomienie wypłat następuje po podpisaniu umowy (z wyrównaniem od 1 października).
● Spłatę kredytu trzeba rozpocząć po dwóch latach od ukończenia studiów, ale w razie przerwania nauki od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany przedstawić w banku ważną legitymację
Podstawa prawna
Par. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 688 ze zm.). Ustawa z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1026 ze zm.). Komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu uprawniającego studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015 (Dz.Urz. z 2014 r. poz. 70).
OPINIA EKSPERTA
Wnioski z dokumentami przyjmowane są w oddziałach banku od 1 października do 15 listopada każdego roku akademickiego. Z chwilą rozpoczęcia terminu przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu studenckiego rozpoczyna się weryfikacja dokumentacji. W ramach przeprowadzonej analizy wynika, iż największym problemem jest skompletowanie pełnej dokumentacji, wymaganej przez bank na etapie przyjęcia wniosków. Zakres wymaganej dokumentacji jest określony w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jako bank jesteśmy zobligowani do udzielania kredytu zgodnie z określonymi w nim przepisami. Do najczęściej popełnianych błędów na etapie składania wniosków o udzielenie kredytu studenckiego należą m.in.:
● zaświadczenie o odbywaniu studiów wystawione przez uczelnię na formularzu niezgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu,
● oświadczenie studenta o dochodach jego i członków rodziny zawiera nieprawidłowe informacje, brak wystarczającego zabezpieczenia kredytu (poręczyciele nie spełniają warunków do zabezpieczenia przedmiotowego kredytu),
● złożenie wniosku po terminie przyjmowania wniosków
Zdarza się również, że student składa wniosek w więcej niż jednym banku w pierwszym etapie przyjmowania wniosków, podczas gdy można go złożyć tylko w jednym.