Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci studiujący na każdym typie uczelni i w każdym trybie. W tym roku wnioski o udzielenie takiego kredytu należy składać do 15 listopada w następujących bankach:

1.    PKO Bank Polski S.A.
2.    Bank PEKAO S.A.
3.    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
4.    SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularze można uzyskać w oddziałach banków.

O przyznaniu kredytu decyduje wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wniosków i ustaleniu liczby możliwych do przyznania kredytów zostaje podane maksimum dochodowe. Kredyt przyznawany jest na cały okres studiów (nie dłużej jednak niż na 6 lat). Pieniądze z tytułu kredytu studenckiego wypłacane są co miesiąc (w 2013 roku miesięcznie można było otrzymać 600 zł).

Spłata kredytu studenckiego następuje najpóźniej rok po zakończeniu studiów. Miesięczna rata to połowa raty wypłacanej w okresie trwania studiów - i nie więcej niż 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia kredytobiorcy. 

W przypadku przerwania studiów przez studenta bank przestaje wypłacać mu kredyt (wypłaty są wznawiane jeśli student ponownie podejmie naukę na uczelni wyższej). W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów spłata kredytu rozpoczyna się w miesiącu następującym po terminie dostarczenia zaświadczenia o statusie studenta (trzeba je składać dwa razy w roku akademickim).

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni, może liczyć na umorzenie 20 proc. wartości kredytu. Umorzeń dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej - tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego przez uczelnię. Wysokość dochodu, poniżej którego można starać się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, w granicach od 592,8 zł do 850,2 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. Oznacza to, iż każdy student o dochodzie nieprzekraczającym 592,8 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego. 

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium to może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 

Na te stypendia mogą liczyć studenci, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w danym roku akademickim lub legitymują się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego stypendium może je otrzymać student szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia fundowane 

Stypendia studentom fundują również samorządy, stowarzyszenia i firmy prywatne. Takie stypendia mają różną wysokość i różne są zasady ich przyznawania. Wysokość stypendium zależy od decyzji jednostki samorządu terytorialnego. Rady i sejmiki, podejmując uchwały o przyznawaniu stypendiów studentom, ustalają zasady, rodzaj i trybu przyznawania pomocy materialnej. 

Stypendia przyznawane przez samorządy dotyczą zwykle najzdolniejszych studentów studiujących lub zamieszkujących na terenie danej gminy. 

Studenci mogą także liczyć na wsparcie firm prywatnych. Jeśli zainteresowania naukowe studenta pokrywają się z działalnością danej firmy, student może liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne i finansowe, ale także na perspektywę zatrudnienia przez firmę po zakończeniu studiów. 

Stypendium pomostowe 

Stypendium to wypłacane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i przyznawane osobom zamieszkującym wsie i miasta liczące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.  Mogą się o nie ubiegać maturzyści, którzy dostali się na studia i uzyskali na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu). Dochód na osobę w rodzinie w przypadku tego stypendium nie może przekraczać 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Stypendium wynosi 5 tys. złotych i jest wypłacane w 10 ratach. 

Granty na badania naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Granty są wypłacane studentom na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi przez nich badaniami. Można starać się o nie w kilku programach – m.in. Diamentowy Grant, Generacja Przyszłości, Iuventus Plus.