Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. W sumie stypendia i zasiłki na dziecko mogą wynieść nawet kilkaset złotych.

Zarówno uczniom szkół publicznych, jak i społecznych oraz prywatnych przysługuje pomoc socjalna w przypadku, gdy ich rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, to znaczy ich dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 623 zł).

W przypadku więc, gdy dochód rodziców lub opiekunów dziecka nie przekracza tego progu, mogą się oni starać o zasiłek rodzinny. Jeżeli zostanie on przyznany, mają również prawo ubiegać się o różnego rodzaju dodatki, w tym dwa związane z obowiązkiem szkolnym dziecka.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Pierwszy to dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko;
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą go pobierać w trakcie nauki dziecka, czyli przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Drugi dodatek przysługuje tylko raz w roku, gdy zaczyna się nowy rok szkolny. Jednorazowo można wtedy otrzymać 100 zł na dziecko z tytułu rozpoczęcia przez nie roku nowego szkolnego.

Rząd przewidział także inne formy wsparcia, o jakie ubogie rodziny mogą starać się od 1 września.

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej

O ile uczniowie klas pierwszych dostaną od tego roku darmowy podręcznik (na jakich zasadach uczniowie otrzymają darmowe podręczniki, dowiesz się tutaj>>), to uczniowie starszych klas mogą ubiegać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych. Dopłata wynosi od 175 do 770 złotych.

Dokładnie kwoty dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015 będą wynosić:

 • do 225 zł w klasach II-III szkoły podstawowej;
 • do 325 zł w klasach VI szkoły podstawowej;
 • do 350 zł w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, Zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum;
 • do 390 zł dofinansowania mogą otrzymać dzieci klasach III zasadniczej szkoły zawodowej;
 • do 445 zł uczniowie w klasach III szkoły ponadgimnazjalnej;
 • do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum - w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dofinansowania do mundurków szkolnych

Niższy próg dochodowy obowiązuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie starają się o dofinansowania na mundurki szkolne, dochód rodziny nie może bowiem wtedy przekraczać 456 zł na osobę miesięcznie.

Zapomoga na mundurek jest jednorazowa i wynosi 50 zł na jedno dziecko.

Stypendium szkolne

Taki sam próg dochodowy jest wymagany, aby dziecko otrzymało stypendium szkolne, które także jest przeznaczone dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Miesięczna kwota, jaką może otrzymać uczeń, wynosi od 84,8 zł do 212 zł.

Zasiłek szkolny

Natomiast bez względu na dochód uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może zostać przyznany zasiłek szkolny.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku stanowią na przykład:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

Wysokość zasiłku szkolnego zależy od rodzaju zdarzenia losowego i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat - czyli 5 x 106,00 złotych = 530 złotych.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.