Rodziny wielodzietne mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników, nawet jeśli ich dochody przekraczają próg uprawniający do uzyskania pomocy.
Część szkół przyjmuje jeszcze wnioski o przyznanie wsparcia w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024), każda gmina indywidualnie określa termin ubiegania się o refundację. Wiele z nich zdecydowało się dać im więcej czasu na składanie wniosków. Tak jest np. w Poznaniu, gdzie są one przyjmowane do 30 września.
– Zauważyliśmy, że dłuższy termin wpływa na większą liczbę osób, które starają się o dofinansowanie – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
W tym roku obowiązuje wyższe kryterium dochodowe, które uprawnia do refundacji. Wynosi ono tyle samo co kwota pozwalająca na uzyskanie zasiłku na dziecko, czyli 539 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Natomiast w sytuacji, gdy zarobki przekraczają ten próg, ale dziecko rozpocznie naukę w klasie, która jest objęta dofinansowaniem – np. II lub III klasy szkoły podstawowej – przepisy rozporządzenia dopuszczają możliwość przyznania im pomocy. Stanie się tak, o ile uczeń pochodzi z rodziny spełniającej jedną z przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.). Wymienia ona m.in. sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę w rodzinie, ale też potrzebę ochrony macierzyństwa i wielodzietności.
Każda gmina ma również możliwość przyznania pomocy poza kryterium dochodowym do 5 proc. uczniów z klas objętych programem, przekazując dyrektorom szkół limit uczniów, którym może ona być w ten sposób wypłacona.
– Oznacza to, że samorząd ma prawo podziału tych 5 proc. w różnych proporcjach pomiędzy klasy – wyjaśnia Justyna Sadlak z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
MEN przypomina też, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. W przypadku rodzin, które ubiegają się o refundację na podstawie kryterium dochodowego, potrzebne jest zaświadczenie o wysokości zarobków. W uzasadnionych sytuacjach można zamiast niego dołączyć oświadczenie. Z kolei gdy wsparcie dotyczy dziecka, na które jest przyznany zasiłek rodzinny, może być złożony dokument z potwierdzający korzystanie z tego świadczenia. Kolejna grupa osób uprawnionych, czyli uczniowie niepełnosprawni, muszą dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Natomiast gdy o refundację ubiegają się rodzice uczniów niespełniających kryterium dochodowego, ale mogący występować o zwrot pieniędzy na podstawie jednej z przesłanek wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej, należy przedstawić uzasadnienie.
Rząd na tegoroczną edycję programu zarezerwował 156 mln zł. Kwota dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od tego, do jakiej klasy dziecko zaczęło w tym miesiącu uczęszczać do szkoły. Wynosi ono od 175 zł do maksymalnie 770 zł.
Resort edukacji zapowiada, że „Wyprawka szkolna” będzie kontynuowana w następnych latach, jednak nie będzie ona obejmowała uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Będą oni korzystać z bezpłatnych podręczników.
Ważne
Aby otrzymać refundację pieniędzy wydanych na zakup podręczników, rodzic musi pokazać rachunek potwierdzający poniesione koszty