Połączenie dwóch szkół wyższych powinno nastąpić za ich obopólną zgodą. Taki wniosek płynie z uchwały Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektu rozporządzenia ministra nauki. Dotyczy on włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.
Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) włączenie publicznej uczelni zawodowej do państwowej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
Nie byłoby problemu, gdyby uczelnie doszły w tej kwestii do porozumienia. Tak się jednak nie stało. Pomimo iż wstępnie dogadały się w sprawie połączenia, to ostatecznie Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej (PMWSZ) podjął uchwałę, w której wycofał się z całej procedury. Powód? Różnice zdań odnośnie do funkcjonowania PMWSZ w strukturze uniwersytetu.
W sprawie wypowiedziała się już Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”. W ocenie związków procesy konsolidacyjne szkół wyższych należy zawsze przeprowadzać za obopólną akceptacją zainteresowanych podmiotów. Podobnego zdania jest też Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W podjętej uchwale podkreśla, że warunkiem niezbędnym do tego, aby proces konsolidacji uczelni przyniósł zamierzone efekty, jest uzyskanie akceptacji ze strony zaangażowanych wspólnot akademickich. W przeciwnym razie zamiast korzyści płynących z połączenia potencjałów oraz racjonalizacji nakładów, należy spodziewać się trudności w realizacji zamierzonych celów.
Rada zwraca uwagę, że jeżeli przygotowanie projektu rozporządzenia oznacza, że obie uczelnie w ostatnim czasie wyjaśniły sobie wszystkie wątpliwości i osiągnęły porozumienie odnośnie do warunków połączenia, to ona jednoznacznie popiera treść projektu rozporządzenia.
W przeciwnym wypadku wprowadzenie tego aktu w życie jest dla niej nie do zaakceptowania. Dla środowiska akademickiego może być to bowiem znak, że minister swoją decyzją ignoruje negatywną opinię jednej z dwóch autonomicznych uczelni.
W takiej sytuacji rada sugeruje wstrzymanie się z podpisaniem rozporządzenia do momentu uzgodnienia formuły i warunków połączenia ze strony organów obu uczelni.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach