4 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o RODO. Wprowadza ona kilka istotnych zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych uczniów, przez co wzmacnia ich ochronę.

Przede wszystkim ustawodawca doprecyzował, kto przetwarza dane osobowe uczniów. Są to:

- szkoły
- placówki
- organy prowadzące szkoły lub placówki
- organy sprawujące nadzór pedagogiczny
- inne formy wychowania przedszkolnego
- inne podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie o systemie oświaty
RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja >>>>>

Reklama

W wyniku nowelizacji ustawy na podmioty te nałożono obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczącą zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.

Co ważne, obowiązek zachowania poufności nie jest bezwzględny i może zostać zawieszony. Ustawodawca w nowelizacji z 4 maja określił, w jakich przypadkach może mieć to miejsce:

RODO Jak przygotować się do kontroli >>>>>

- w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia
- jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji,
- w przypadku, gdy zezwalają na to przepisy szczególne

Zdaniem ekspertów zmiany te, mimo kolejnych obowiązków dla szkół, należy ocenić pozytywnie: wpłyną one na wzmocnienie danych (także tych wrażliwych) uczniów.