Od września 2018 roku wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Ocena pracy nauczyciela. Przede wszystkim od 1 stycznia 2018 roku ścieżka awansu zawodowego została powiązana z oceną pracy nauczycieli. To od oceny zależy dzisiaj szybsze zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego czy uzyskanie wyższego wynagrodzenia.

Ocena pracy nauczyciela jest teraz obowiązkowo przeprowadzana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, nawet jeśli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu. Może być przy tym przeprowadzona w każdym czasie (nie wcześniej jednak niż po upływie roku od poprzedniej oceny) z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny (a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty), organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.

Dokonać oceny można nie wcześniej niż po roku od podjęcia pracy w danej szkole.

Ponadto, oceniając pracę nauczyciela, dyrektor musi zasięgnąć opinii rady rodziców (chyba, że taka w szkole nie została utworzona), ale opinia ta nie jest wiążąca. Dyrektor ma również obowiązek utworzyć wewnątrzszkolny regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Awans zawodowy nauczyciela. Od 1 września 2018 r. wchodzą też zmiany w awansie zawodowy nauczycieli. Przed wszystkim od nowego roku szkolnego wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przed komisją kwalifikacyjną zastąpi sprawdzian przed komisją egzaminacyjną, w skład której wejdą osoby spoza szkoły, czyli: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz - tak jak w przypadku komisji kwalifikacyjnej - dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu.

Wydłużą się także okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. I tak z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast nie rok, ale cztery lata potrzeba będzie, aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W ten sposób ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale okres ten będzie można skrócić. Jeżeli nauczyciel kontraktowy lub mianowany uzyska wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Dłuższy będzie również okres, po jakim dyrektor szkoły będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor z nieprzerwanym okresem pracy na stanowisku wynoszącym co najmniej 3 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego dopiero po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (obecnie są to cztery lata), a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po 4 latach (obecnie są to trzy lata).

Wprowadzono też nowe rozwiązanie, pozwalające na kontynuację stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy prawomocnym wyrokiem sądu pracy. Staż odbyty przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostanie uwzględniony w stażu, bez znaczenia na długość przerwy w zatrudnieniu.