Nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi posiadać orzeczenie lekarza medycyny pracy. Wcześniej wystarczyło zaświadczenie od lekarza prowadzącego.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zaostrzyła od 1 stycznia przepisy dotyczące udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.

Kto może teraz otrzymać urlop? Od 2018 r. nauczyciel może otrzymać urlop zdrowotny po 7 latach pracy w szkole lub przedszkolu bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Pedagog nie musi więc przez całe 7 lat pracować w pełnym wymiarze zajęć - wystarczy co najmniej połowa pensum, o ile w dniu rozpoczęcia urlopu będzie zatrudniony już w pełnym wymiarze zajęć. Ponadto, uprawnienie przysługuje nauczycielowi, który podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

W efekcie urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi, który:

  • pracował 7 lat w szkole lub przedszkolu, bez przerwy dłuższej niż trzy miesiące,
  • przez ten okres pracował w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • bezpośrednio przed wystąpieniem o urlop pracował w pełnym wymiarze godzin.
Urlop za zgodą lekarza medycyny pracy. Urlop dla poratowania zdrowia jest teraz udzielany wyłącznie w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. Może zostać także przyznany na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
Aby skorzystać z urlopu, nauczyciel musi najpierw złożyć pisemny wniosek do dyrektora placówki (wcześniej musiał tylko przynieść zaświadczenie od lekarza zdrowotnego, a dyrektor nie mógł odmówić urlopu), który kieruje pedagoga na badania do lekarza medycyny pracy. Na zgłoszenie się do specjalisty nauczyciel ma 30 dni od momentu wystawienia skierowania. I dopiero oświadczenie lekarza medycyny pracy, z określonym czasem potrzebnym na przeprowadzenie leczenia, uprawni nauczyciela do urlopu. Orzeczenie jest wydawane w trzech egzemplarzach - dla dyrektora szkoły, do dokumentacji medycznej nauczyciela i dla lekarza. Szczegółowe regulacje, w tym wzór skierowania wystawianego przez dyrektora, określiło wystawione dopiero 19 stycznia rozporządzenie Ministra Zdrowia>>

Natomiast skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz rodzinny, ale musi ono zostać potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

Zarówno nauczyciel, jak i dyrektor szkoły mają 14 dni na odwołanie się od wydanego oświadczenia - do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (lub instytutu badawczego) za pośrednictwem lekarza, który wydał dokument. Badanie nauczyciela zostaje przeprowadzone jeszcze raz, a wydane oświadczenie jest ostateczne.
W ciągu całej kariery zawodowej nauczyciel może przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia trzykrotnie. Wynagrodzenie zasadnicze w trakcie trwania urlopu otrzymuje od gminy za pośrednictwem dyrektora placówki. W przypadku, gdy urlop zdrowotny przypadnie w okresie ferii letnich i zimowych, nauczyciel zyskuje prawo do urlopu uzupełniającego.