To główne założenie projektu rozporządzenia przygotowanego przez MEN. Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów będzie udzielana w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. Zasiłek będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym udzielanym w wysokości 500 zł albo 1000 zł. Drugą formę pomocy mają stanowić wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.

Pomoc ma być udzielona dzieciom i uczniom, pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia nawałnic, huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi. Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów będzie udzielana w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. Zasiłek ten będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym udzielanym w wysokości 500 zł albo 1000 zł.

Drugą formę pomocy mają stanowić wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.

Beneficjentami pomocy finansowej będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych jeżeli ich rodziny poniosły w 2018 r. straty w wyniku wystąpienia żywiołu - a które stanowiły podstawę do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł.

Reklama

Rozporządzenie przewiduje możliwość udzielania pomocy dzieciom i uczniom umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Biorąc pod uwagę możliwość dotknięcia skutkami żywiołu również rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka (których funkcja opiekuńcza wobec dzieci i uczniów nie jest w pełni finansowana ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), konieczne staje się zapewnienie również tym osobom wsparcia ze strony państwa.

Wystąpienie zdarzeń losowych mających wpływ na sytuację finansową i funkcjonowanie rodziny może jednocześnie warunkować jakość sprawowanej opieki poprzez ograniczenia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, społecznych, emocjonalnych i rozwojowych dziecka lub ucznia. W przypadku dzieci i uczniów umieszczonych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej (placówki i ośrodki) wszystkie potrzeby, również w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w tym żywiołu, muszą być pokrywane z budżetu państwa. Zatem w tym przypadku nie jest uzasadnione, aby budżet państwa dwukrotnie finansował działania o tym samym charakterze.

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie rady ministrów, projekt z 6 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.