Ponad 33 tys. niepełnosprawnych uczniów będzie mogło skorzystać z dofinansowania do zakupu szkolnych podręczników na nowy rok szkolny. Jego uzyskanie przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz materiałów szkolnych. Wydanie tego aktu prawnego jest związane z kolejną edycją wieloletniego, rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W obecnym kształcie jest on skierowany do uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określony w przepisach rodzaj dysfunkcji zdrowotnej.
Zgodnie z projektem pomoc będzie obejmować uczniów m.in. słabowidzących, niedosłyszących, głuchych, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Wsparcie będzie przysługiwać, jeśli w rozpoczynającym się 1 września roku szkolnym będą zaczynać naukę w: I i II klasie branżowej szkoły I stopnia, w III klasie zasadniczej szkoły zawodowej, technikach, liceach, a także odpowiednich klasach szkół artystycznych. Z kolei dopłata do zakupu materiałów edukacyjnych, takich jak książki pomocnicze, karty pracy czy ćwiczenia rewalidacyjne, będzie przyznawana uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy będą uczęszczać do III klasy szkoły podstawowej, I i II klasy branżowej I stopnia, III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Podobnie jak w poprzednich latach projekt zakłada cztery stawki dofinansowania: 175 zł, 225 zł, 395 zł i 445 zł, w zależności od tego, jaki etap edukacji rozpocznie uczeń we wrześniu. Wniosek o dopłatę rodzic będzie składał do dyrektora szkoły, do której będzie chodziło dziecko. Termin ich składania nie jest jednolity dla całego kraju, bo wyznacza go indywidualnie każda gmina. Dofinansowanie ma formę refundacji, co oznacza, że rodzic musi przedstawić dyrektorowi szkoły dowód zakupów podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Uzyskanie dopłaty z programu „Wyprawka szkolna” nie ma znaczenia dla ubiegania się o świadczenie 300 zł z nowego rządowego programu „Dobry start”, które służy pokryciu wydatków związanych z początkiem nauki. Rodzic niepełnosprawnego dziecka może otrzymać obydwie formy wsparcia.
Etap legislacyjny Konsultacje projektu rozporządzenia