Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zostało skierowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. To dobra wiadomość dla blisko 600 tys. nauczycieli, którzy chcieliby skorzystać z tego świadczenia.
Reklama
O problemach nauczycieli napisaliśmy jako pierwsi. Od 1 stycznia nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach samorządowych nie mogli się ubiegać o urlop dla poratowania zdrowia. Powód? Utraciło moc rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. nr 233, poz. 1991). Nowy akt powinien być gotowy od nowego roku, jednak do konsultacji trafił 15 grudnia 2017 r. i wciąż był uzgadniany. Dopiero w ubiegły piątek został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Z rozporządzenia wynika, że nauczyciel starający się o przyznanie mu urlopu dla poratowania zdrowia na badanie powinien zgłosić się nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Oprócz tego zaświadczenia powinien ze sobą zabrać dokument poświadczający swoją tożsamość i dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia.
Nowy akt wykonawczy reguluje również zakres badania. Obejmie ono m.in. ogólny stan zdrowia, ocenę układu krążenia, układu ruchu, nerwowego, oddechowego oraz narządów mowy. Z kolei gdy lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne, będzie mógł zlecić nauczycielowi przeprowadzenie dodatkowych badań lub konsultacji specjalistycznych. I to on wystawi pedagogowi odpowiednie skierowanie.
Przygotowano również dwa załączniki do rozporządzenia. W jednym określono wzór skierowania na badanie, które będzie wystawiał dyrektor szkoły. Natomiast w drugim wskazano wzór orzeczenia lekarskiego. Wbrew postulatom partnerów społecznych nie zawiera on jednak uzasadnienia. Co może utrudniać zakwestionowanie orzeczenia przez dyrektora szkoły.
Nowy akt ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw