Pedagodzy nie będą oceniani z postaw moralnych – zapewniła oświatowe związki Anna Zalewska. Zaproponowała, aby same określiły, według jakich kryteriów ma być weryfikowana ich praca.
Od nowego roku szkolnego nauczyciele będą oceniani za swoją pracę obligatoryjnie co trzy lata. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone przy okazji uchwalenia przez Sejm ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 27 października 2017 r. poz. 2203).
Znaczącą część ustawy poświęcono Karcie nauczyciela. Do projektu jej nowelizacji, który rząd przedstawił Sejmowi, był też dołączony projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. DGP jako pierwszy nagłośnił plany resortu, który chciał, aby nauczyciele byli oceniani z postaw moralnych i etycznych. To wywołało ogromną burzę w środowisku, a na rządzących wylała się fala krytyki.