Brak możliwości przenoszenia nauczycieli do innej szkoły bez ich zgody, ograniczenie uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia, korzystanie przez dyrektora placówki z wypoczynku przez cały rok szkolny, a nie tylko w okresie ferii – to niektóre rozwiązania obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Kolejny szeroki pakiet zmian w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela.
Reklama
Liczba zmian w Karcie nauczyciela jest bardzo obszerna. Dlatego powszechnie sugerowano wyłączenie jej z projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej opowiedziało się jednak za pozostawieniem nowelizacji KN w tej regulacji, uzasadniając, że zmiany te ściśle łączą się z finansowaniem zadań oświatowych.
Dotyczą one głównie siedmiu zagadnień, które szczegółowo omawiamy poniżej. [ramka 1]
Ramka 1. Co zmodyfikowano w ustawie
Nowelizacja zmieniła przepisy w zakresie:
● oceny pracy nauczycieli,
● awansu zawodowego,
● zasad zatrudniania i zwalniania,
● wynagradzania,
● pensum,
● urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich,
● urlopu dla poratowania zdrowia.
Ze względu na brak miejsca nie analizujemy wszystkich nowości, jak np. usunięcia z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela lub objęcia nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne albo osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego przepisami KN. Przedstawiamy tylko te najważniejsze.
Ocena pracy
Dotychczasowa ocena dorobku zawodowego za okres stażu zostanie zastąpiona oceną pracy. Ta ostatnia będzie mogła być przeprowadzona w każdym czasie (nie wcześniej jednak niż po upływie roku od poprzedniej oceny) z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
● nauczyciela
● organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;
● organu prowadzącego szkołę;
● rady szkoły;
● rady rodziców.
Oprócz tego, według nowego brzmienia art. 6a ust. 1 KN weryfikacja pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. będzie dokonywana:
● po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego (mianowanego i dyplomowanego);
● po zakończeniu dodatkowego stażu;
● co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (mianowanego i dyplomowanego).
Ocena pracy będzie obowiązkowa po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co trzy lata pracy w szkole. Przy czym jeżeli termin na jej dokonanie będzie upływał w trakcie odbywania przez nauczyciela kontraktowego (mianowanego) stażu, to będzie przeprowadzana po jego zakończeniu. Zastrzeżenie to pozwoli uniknąć kumulowania się terminów dokonywania oceny.
WAŻNE
Ocena pracy będzie mogła być dokonana nie wcześniej niż po roku od podjęcia pracy w danej szkole.
Ocenę pracy trzeba będzie przeprowadzić w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia:
● złożenia wniosku o dokonanie oceny,
● powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
Po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego (mianowanego, dyplomowanego) dyrektor szkoły będzie musiał dokonać oceny w terminie 21 dni od przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Do powyższego okresu nie będzie wliczany czas:
● usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż 14 dni;
● ferii szkolnych (w placówkach feryjnych),
● urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych (w placówkach nieferyjnych).
Najważniejsze zmiany / Dziennik Gazeta Prawna