Maturzyści, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu maturalnego z 2017 roku mają możliwość wglądu do pracy, złożenia wniosku o przeliczenie punktów, a także o ponowne zweryfikowanie rozwiązań poszczególnych zadań. Poniżej prezentujemy jak to zrobić.

W ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE świadectw dojrzałości maturzysta może ubiegać się o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Co ważne, nie można tego dokonywać za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Aby móc obejrzeć swoją ocenioną pracę należy złożyć wniosek do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Może on zostać złożony osobiście, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. OKE dysponują gotowymi wzorami wniosku, ale można go również skonstruować samemu. Musi on zawierać imię i nazwisko zdającego, numer PESEL, dane teleadresowe i przedmiot oraz poziom egzaminu, którego wniosek dotyczy.

Wgląd do pracy następuje nie dłużej niż w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zgody od dyrektora OKE. O dokładnym terminie informuje komisja. Poza siedzibą OKE mogą obejrzeć swoje prace tylko osoby niepełnosprawne.

Maturzysta ma co najmniej 30 minut na obejrzenie pracy. W tym czasie może sporządzać notatki i robić zdjęcia. Jeśli nie zgadza się liczba punktów, wynik można zmienić nawet podczas wglądu pracy. Jeśli pracownik OKE nie uwzględni takiego wniosku, matorzysta może go złożyć pisemnie. Ma na to dwa dni robocze. Weryfikacja nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, maturzysta otrzyma aneks do świadectwa dojrzałości lub zostanie mu ono wydane, jeśli okaże się, że spełnia warunki zdania egzaminu.

Odwołanie od wyniku

Od 1 stycznia 20117 roku maturzyści mają prawo do złożenia odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Ma na to siedem dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.

We wniosku Absolwent musi wskazać dokładnie zadanie lub zadania, co do których nie zgadza się przyznaną liczbą punktów i wniosek ten uzasadnić. Uzasadnienie musi wskazywać, że rozwiązanie jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zmieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

O ewentualnym zaliczeniu odwołania decyduje dyrektor OKE. Następuje to w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W dalszej kolejności w ciągu 7 dni wysyła je do CKE. Potem odwołanie w postaci zanonimizowanej wraz ze wszystkimi uzasadnieniami trafia do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Kolegium ma 21 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli zakończy się ono pozytywnie, CKE wydaje nowe świadectwo dojrzałości.