Prawie 15 proc. maturzystów zdających egzamin dojrzałości w 2017 roku może podejść do jego poprawki. Oznacza to, że nie uzyskali wymaganych 30 proc. punktów w przypadku jednego przedmiotu. Na kiedy przewidziano egzaminy poprawkowe w 2017 roku?

Ci, którzy chcieliby poprawić swój wynik powinni w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną.

Następnie nie później niż do 11 lipca przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła to oświadczenie w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Reklama

Do 10 sierpnia absolwenci ze stron internetowych OKE dowiedzą się, gdzie odbędzie się egzamin poprawkowy.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. a część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017 r.