Blisko 700 maturzystów wystąpiło o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Ogółem odwołania dotyczyły ponad 2 tys. zadań egzaminacyjnych, najwięcej z biologii - poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik.

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który mógł odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Edukacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami, każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia odnośnie oceny może wystąpić - tak jak w latach ubiegłych - o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową; w latach ubiegłych w tym miejscu procedura odwoławcza kończyła się.

Jeżeli maturzysta nadal kwestionuje wynik matury, może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Wniosek o odwołanie do Kolegium należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z OKE odnośnie wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie lub tylko część odpowiedzi lub nie uznać go wcale. Te właśnie odpowiedzi, których nie uzna przekazuje dalej do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład Kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy oraz eksperci z określonej dziedziny nauki.

Jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik do końca lipca tego roku (CKE zbiera takie dane dwukrotnie - pod koniec lipca i pod koniec listopada każdego roku) do okręgowych komisji egzaminacyjnych złożono wnioski o wgląd w 19,7 tys. arkuszy egzaminacyjnych; każdy zdający może wnioskować o kilka arkuszy. Do OKE złożono wnioski o weryfikacje wyniku w odniesieniu do 5,6 tys. arkuszy. Dyrektorzy okręgowych komisji zdecydowali o zmianie wyniku 1,2 tys. arkuszy, co stanowi 6,4 proc. arkuszy względem, których wnioskowano o wgląd.

Jak zauważył Smolik, w odniesieniu do ogólnej liczby arkuszy, w których zdający rozwiązują zadania podczas egzaminu maturalnego (ok. 1,4 mln rocznie w sesji majowej), liczba rozstrzygnięć dyrektorów OKE o zmianie wyniku wynosi ok. 0,09 proc.

Przypomniał także, że w odwołaniu od rozstrzygnięcia dyrektora OKE zdający są zobowiązani wskazać konkretne zadania, w przypadku których nie zgadzają się z jego rozstrzygnięciem, uzasadnić swoje zdanie, wyjaśniając poprawność merytoryczną rozwiązania zadania oraz jego zgodność z poleceniem.

Jak podał, do 12 września włącznie, do rozpatrzenia rozstrzygnięcia dyrektora OKE przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wniosło 699 zdających. Ogółem odwołali się od liczby punktów przyznanych w 2060 zadaniach egzaminacyjnych (średnio ok. 3 zadań w każdym odwołaniu).

Najwięcej odwołań dotyczyło zadań z biologii – 1 604; w dalszej kolejności: z chemii – 216, języka polskiego – 107, matematyki – 73, języka angielskiego – 25, wiedzy o społeczeństwie – 16, historii – 14, języka niemieckiego – 2, fizyki, informatyki i filozofii – po jednym.

Do 12 września włącznie kolegium przychyliło się do stanowiska maturzystów w przypadku ogółem 99 zadań: 70 – z biologii, 13 – z języka polskiego, 9 – z chemii, 2 – z matematyki, po jednym z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego, historii i informatyki.

Jak podał Smolik, stanowi to 4,8 proc. wszystkich zadań, do oceny których zdający zgłosili zastrzeżenia; praktycznie zawsze w odniesieniu do 1 zadania "zgłoszonego" przez zdającego. W pozostałych rozpatrzonych przypadkach Kolegium utrzymało rozstrzygnięcie dyrektora OKE.

"Kolegium rozpatruje wnioski maturzystów sprawnie. Konieczność przedłużenia terminu o przewidziane ustawowo 7 dni nastąpiła w kilkudziesięciu przypadkach – głównie w przypadku biologii ze względu na bardzo duża liczba odwołań do rozpatrzenia przez Kolegium" - ocenił dyrektor CKE.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego. Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogą przystąpić do pięciu takich egzaminów (egzaminy te zdawane były tylko na jednym poziomie - rozszerzonym). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych dodatkowo muszą jeszcze dwa obowiązkowe egzaminy - pisemny i ustny z języka narodowego.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia. Maturzysta, którego wynik egzaminu zostaje zmieniony w wyniku weryfikacji otrzymuje nowe świadectwo maturalne.