Szkoła nie ma prawa żądać od rodziców sfinansowania szafek na przybory dla uczniów ani domagać się dostarczania materiałów papierniczych i środków czystości. Opiekunowie mogą oczywiście wspierać placówkę, ale dobrowolnie.
Czy szafki dla uczniów są niezbędne
W mojej szkole rada rodziców za namową dyrektora zdecydowała się na zakup szafek dla uczniów. W nich mają trzymać przybory szkolne i podręczniki. Z kolei u koleżanki w placówce rodzice zmuszeni byli sami kupić pojemniki na przybory. Czy opiekunowie uczniów muszą ponosić tego typu koszty?
NIE
Szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość pozostawienia podręczników i zabezpieczyć szafki przed kradzieżą. Przepisy nie nakazują zakupu szafek, mogą to być półki, ale jeśli placówka się na nie zdecyduje, nie może domagać się od opiekunów, by je sfinansowali. To organ prowadzący, czyli najczęściej gmina powinna zadbać o ich zakup. Mogą z nich korzystać wszyscy uczniowie podstawówek, gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
Czy rodzice powinni zapewnić papier do drukarki
Podczas wywiadówki poproszono rodziców o dostarczenie przez każdego ucznia ryzy papieru. A już we wrześniu nauczyciele apelowali o zakup środków higienicznych. Czy mamy obowiązek udzielenia tego typu wsparcia?
NIE
Szkoła ma przede wszystkim współpracować z opiekunami i uczniami. W tym celu może domagać się pomocy ze strony rodziców. Szefowie placówek mogą za pośrednictwem wychowawców zwrócić się z prośbą do nich o wsparcie, w tym materialne. Ci ostatni nie mają jednak takiego obowiązku – ani wnoszenia opłat na radę szkoły, ani wykupienia ubezpieczenia dla dzieci, ani też finansowania zakupu środków higienicznych lub papieru do drukarki. W niektórych szkołach dyrektorzy przekonują, że takie wsparcie jest konieczne, by placówka prawidłowo funkcjonowała, ale ostateczną decyzję zawsze podejmują rodzice.
Podstawa prawna
Art. 54 ust. 8 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).
Czy za dodatkowe zajęcia trzeba płacić
W szkole, do której chodzi moje dziecko, po likwidacji w tym roku godzin karcianych nie ma już żadnych zajęć przeznaczonych wcześniej na pracę z uzdolnionymi uczniami. Dyrektor tłumaczy, że nie ma na nie pieniędzy. Czy w takim razie powinna je sfinansować rada rodziców?
NIE
Dyrektor publicznej szkoły nie może się domagać wsparcia finansowego np. na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów wybitnie uzdolnionych lub potrzebujących pomocy w nauce. To zadanie placówki, by indywidualnie podchodzić do potrzeb podopiecznych. Jeśli np. w szkole nie ma logopedy, a choćby tylko jeden z uczniów potrzebował pomocy takiego specjalisty, szkoła powinna go zapewnić. Nie może się tłumaczyć brakiem środków. Pieniądze na ten cel trafiają m.in. z budżetowej subwencji oświatowej, która w przyszłym roku wyniesie blisko 42 mld zł.
Podstawa prawna
Art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. 1379)
Czy rodzic musi dopilnować, by dziecko się uczyło
Mój syn mieszka z matką, która notorycznie nie posyła go do szkoły. Czy można ją zmusić, aby zadbała, by dziecko systematycznie uczęszczało na lekcje?
TAK
Dyrektorzy są zobowiązani do tego, aby pilnować, czy uczniowie realizują obowiązek nauki i czy rodzice stwarzają im do tego odpowiednie warunki. W efekcie mają prawo się domagać od opiekunów, aby zgłosili dziecko do placówki. Rodzice muszą też zadbać o regularne uczęszczanie ucznia na zajęcia i stworzenie warunków umożliwiających przygotowywanie się w domu. Jeśli wychowawca lub inni nauczyciele zauważą, że dziecko nie odrabia prac domowych lub sygnalizuje trudności, szef placówki powinien wezwać opiekunów i uświadomić, jakie obowiązki na nich ciążą. Jeżeli nie stać ich na zapewnienie odpowiednich warunków, jest zobowiązany powiadomić o tym gminny ośrodek pomocy społecznej. Szkoła może też zaoferować pomoc nauczyciela świetlicowego w odrabianiu lekcji. Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W jego decyzji są określone warunki, w jaki sposób powinna ona przebiegać. Rodzice dziecka, które mieszka w danej gminie, a uczy się np. w innej miejscowości, muszą na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) informować go o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie. Dotyczy to też sytuacji, w której dziecko z opiekunami wyjechało czasowo za granicę i tam podjęło naukę.
Podstawa prawna
Art. 15 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).
Czy wolno zakazać filmowania w szkole
W szkole mojego syna starsi uczniowie nagrywają młodszych telefonami komórkowymi i filmiki wrzucają do sieci. Nauczyciele twierdzą, że są bezradni, nie pomaga też monitoring. Czy szkoła może zakazać używania komórek?
TAK
Jednak zanim dyrektor placówki podejmie taką decyzję, powinien skonsultować ją z rodzicami. Ich opinie mogą być w tej sprawie podzielone. Zakaz korzystania z telefonów z pewnością powinien obowiązywać w każdej szkole podczas zajęć lekcyjnych. Jeśli rodzice i dyrekcja uważają, że należy go rozszerzyć, to dobrze byłoby takie regulacje ująć w statucie. Dyrektor jednak powinien zadbać o odpowiednie miejsce, w którym telefony będą deponowane. Dla niektórych placówek może to być zbyt kosztowe przedsięwzięcie, więc można pozostać przy bezwzględnym zakazie ich używania. W takiej sytuacji uczniowie powinni mieć jednak możliwość skontaktowania się z rodzicami, np. przez telefon w sekretariacie.
Podstawa prawna
Art. 21a ust. 1 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).
Czy za e-dziennik rodzice powinni zapłacić
Dyrektor w naszej szkole poprosił rodziców o pomoc finansową na kupno dziennika elektronicznego. Czy powinniśmy jej udzielić ?
NIE
Placówki, w których się korzysta z elektronicznego dziennika, są zobligowane do udostępnienia go rodzicom bezpłatnie. Muszą mieć zatem darmowy dostęp do danych o uczniu za pomocą internetu. Informacje, do których mają prawo, to m.in. oceny i frekwencja. Firmy, które posiadają licencje na e-dzienniki, kuszą opiekunów dodatkowymi aplikacjami, które np. za pomocą płatnych SMS-ów informują na bieżąco o postępach dziecka w nauce.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).
Czy nauczyciel powinien mieć dostęp do komputera
Jestem nowym nauczycielem i nie ma dla mnie w szkole stanowiska pracy. Podobno samorząd nie ma na to odpowiednich środków. Czy jednak nie powinien zadbać o miejsce pracy nauczyciela?
TAK
Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, w tym odpowiednie warunki pracy dla nauczycieli. W szkole powinien być im udostępniony pokój i umożliwiony dostęp do komputera oraz internetu. Ponadto istnieją wykazy pomocy dydaktycznych koniecznych do prawidłowego prowadzenia zajęć przez nauczycieli. Pedagodzy mogą się z nim zapoznać i zwrócić się o zakup odpowiedniego sprzętu, w tym laptopa. Gminy mają też obowiązek sfinansowania zakupu podręczników do biblioteki, podstaw programowych i czasopism. Decyzje w tej sprawie muszą podjąć dyrektorzy szkół, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli. Ponadto placówki powinny zapewnić pomieszczenia przystosowane do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Muszą też zadbać o odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Podstawa prawna
Par. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 23).
Czy muszę płacić składki na radę rodziców
Miesiąc temu straciłem pracę i chciałbym do czasu znalezienia sobie nowej nie wnosić opłat na radę rodziców. Czy jestem zobowiązany jakimiś przepisami do wspierania placówki?
NIE
By wspierać działalność statutową placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze ze składek opiekunów oraz innych źródeł (zbiórka pieniędzy od lokalnych przedsiębiorców). Ale wpłaty są dobrowolne i szkoła w żaden sposób nie ma prawa zobowiązać rodziców do ich wnoszenia. Niedopuszczalne jest również dyskryminowanie uczniów, których opiekunowie ich nie wnoszą.
Podstawa prawna
Art. 54 ust. 8 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).