W 2017 r. ze środków służących przeciwdziałaniu bezrobociu po raz kolejny zostaną pokryte koszty staży i specjalizacji medyków. Na ten cel przewidzianych będzie 1,03 mld zł.Tak wynika z projektu ustawy o szczegółowych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., którym wczoraj zajmowała się Rada Ministrów. Jej przepisy przewidują m.in. utrzymanie obowiązującego w poprzednich latach rozwiązania polegającego na tym, że z pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy (FP) sfinansowane zostaną wydatki na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i dentystów oraz pielęgniarek i położnych. Rząd przyjął takie rozwiązanie, mimo że protestowała przeciwko niemu m.in. Rada Rynku Pracy oraz Rada Dialogu Społecznego, które przyjęły specjalne stanowiska w tej sprawie. Ich zdaniem pieniądze z FP nie powinny być wykorzystywane do realizacji celów, które nie są bezpośrednio związane z aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu oraz łagodzeniem jego skutków. Również Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej negatywnie odniosło się do finansowania staży i specjalizacji z środków funduszu. Te uwagi nie zostały jednak uwzględnione przez Ministerstwo Finansów, które wskazało, że budżet państwa nie może pokryć tych kosztów z innego źródła ze względu na inne wydatki dotyczące m.in. programu 500+ czy leków dla seniorów 75+.
Ustawa okołobudżetowa zakłada też, że w 2017 r. podstawą naliczania odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) będzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia z 2010 r. Rząd postanowił więc na kolejny rok ją zamrozić, bo zgodnie z ogólnymi przepisami w przyszłym roku powinna nią być średnia pensja z 2016 r. W praktyce oznacza to, że tak jak w poprzednich latach pracodawcy odprowadzą na fundusz za jednego zatrudnionego 1093,93 zł (odpis to równowartość 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia). W tym przypadku resort rodziny również zgłosił swój sprzeciw. Argumentował, że zamrożenie odpisu spowoduje zmniejszenie wysokości środków gromadzonych w funduszu, a tym samym ograniczy możliwość świadczenia pomocy socjalnej przez pracodawców na rzecz zatrudnionych i ich rodzin. Jednak i tym razem MF odrzuciło uwagi w tej sprawie.
Ponadto, zamrożenie wysokości kwot odprowadzanych na fundusz socjalny będzie dotyczyć tych pracodawców, którzy prowadzą go na podstawie odrębnych przepisów, a więc służb mundurowych, placówek oświatowych i uczelni wyższych.
Etap legislacyjny
Przyjęcie ustawy przez rząd